دروس دانشکده

« بازگشت

اقتصاد تجربی و رفتاری پشرفته 1

نام درس اقتصاد تجربی و رفتاری پشرفته 1
کد درس 4401542
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز