دروس دانشکده

« بازگشت

اقتصاد محیط زیست و مدیریت گردشگری پایدار

نام درس اقتصاد محیط زیست و مدیریت گردشگری پایدار
کد درس 4405032
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز