دروس ارائه شده

نمایش 21 - 40 از 470 نتیجه
از 24
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
اقتصاد بخش عمومی پیشرفته 1 4401424 2 دکتری اقتصاد اجتماعی، نهادی 20 حسین عباسی نژاد هرهفته دو شنبه (09:30 - 10:45) 1399/11/08 (13:00 - 15:00)
اقتصادسنجی کاربردی 4401368 3 کارشناسی ارشد اقتصاد اجتماعی، نهادی 21 علیرضا اوریوئی هرهفته شنبه (15:00 - 16:15) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:15) 1399/11/01 (08:00 - 10:00)
اقتصادسنجی 4401367 3 کارشناسی ارشد اقتصاد اجتماعی، نهادی 23 سجاد برخورداری دورباش هرهفته شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:15) 1399/11/06 (10:00 - 12:00)
اقتصادسنجی 4401367 3 کارشناسی ارشد اقتصاد اجتماعی، نهادی 22 محسن مهرآرا | هرهفته دو شنبه (13:30 - 14:45) 1399/11/06 (10:00 - 12:00)
اقتصادسنجی 4401048 3 کارشناسی اقتصاد اجتماعی، نهادی 01 سجاد برخورداری دورباش هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:15) 1399/11/06 (13:00 - 15:00)
اقتصادسنجی 4401367 3 کارشناسی ارشد اقتصاد اجتماعی، نهادی 21 حسین عباسی نژاد هرهفته شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:15) 1399/11/06 (10:00 - 12:00)
اقتصادسنجی 4401367 3 کارشناسی ارشد اقتصاد اجتماعی، نهادی 24 علیرضا اوریوئی هرهفته شنبه (13:30 - 14:45) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 14:45) 1399/11/06 (10:00 - 12:00)
تئوری اقتصاد سنجی 1 4401415 2 دکتری اقتصاد اجتماعی، نهادی 20 حسین عباسی نژاد هرهفته شنبه (09:30 - 10:45) 1399/11/05 (13:00 - 15:00)
توسعه اقتصادی 4401157 3 کارشناسی اقتصاد اجتماعی، نهادی 01 محمود مشهدی احمد هرهفته شنبه (13:30 - 14:45) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 14:45) 1399/10/30 (10:00 - 12:00)
همگرایی اقتصادی و جهانی سازی 4401378 3 کارشناسی اقتصاد اجتماعی، نهادی 01 علیرضا رحیمی بروجردی هرهفته شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:15) 1399/11/05 (08:00 - 10:00)
اقتصاد مدیریت 4401077 3 کارشناسی اقتصاد اجتماعی، نهادی 01 وحید ماجد هرهفته یک شنبه (15:00 - 16:15) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 16:15) 1399/11/07 (13:00 - 15:00)
اقتصاد ایران 4401021 3 کارشناسی اقتصاد اجتماعی، نهادی 01 سجاد برخورداری دورباش هرهفته یک شنبه (15:00 - 16:15) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 16:15) 1399/10/27 (10:00 - 12:00)
اقتصاد ایران و نظریه اقتصاد اسلامی 4401460 3 کارشناسی ارشد اقتصاد اجتماعی، نهادی 23 سجاد برخورداری دورباش هرهفته شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:15) 1399/10/30 (10:00 - 12:00)
اقتصاد ایران و نظریه اقتصاد اسلامی 4401460 3 کارشناسی ارشد اقتصاد اجتماعی، نهادی 24 علیرضا اوریوئی هرهفته شنبه (13:30 - 14:45) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 14:45) 1399/11/06 (10:00 - 12:00)
اقتصاد ایران و نظریه اقتصاد اسلامی 4401460 3 کارشناسی ارشد اقتصاد اجتماعی، نهادی 21 حسین عباسی نژاد هرهفته شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:15) 1399/11/06 (10:00 - 12:00)
اقتصاد ایران و نظریه اقتصاد اسلامی 4401460 3 کارشناسی ارشد اقتصاد اجتماعی، نهادی 22 محسن مهرآرا | هرهفته دو شنبه (13:30 - 14:45) 1399/11/06 (10:00 - 12:00)
نظام های اقتصادی 4401304 3 کارشناسی اقتصاد اجتماعی، نهادی 01 حسن سبحانی هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:15) 1399/11/01 (10:00 - 12:00)
اقتصاد محیط زیست 2 4401360 3 کارشناسی ارشد اقتصاد اجتماعی، نهادی 21 سجاد برخورداری دورباش هرهفته شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:15) 1399/10/29 (10:00 - 12:00)
اقتصاد مالی 1 4401421 2 دکتری اقتصاد اجتماعی، نهادی 20 علی سوری هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:15) 1399/10/29 (13:00 - 15:00)
اقتصاد مالی 2 4401422 2 دکتری اقتصاد اجتماعی، نهادی 20 علی سوری هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:15) 1399/11/01 (13:00 - 15:00)
نمایش 21 - 40 از 470 نتیجه
از 24