دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 505 نتیجه
از 26
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
اقتصاد محیط زیست پیشرفته 2 4401510 3 کارشناسی ارشد 21 سجاد برخورداری دورباش | هرهفته (08:00 - 09:15) -
اقتصاد سنجی پیشرفته 1 4401460 3 کارشناسی ارشد اقتصاد اسلامی،اجتماعی و نهادی 23 سجاد برخورداری دورباش | هرهفته (09:30 - 10:45) | هرهفته (08:00 - 09:30) -
اقتصاد کلان پیشرفته 1 4401065 3 دکتری اقتصاد اسلامی،اجتماعی و نهادی 24 سجاد برخورداری دورباش | هرهفته (09:30 - 10:45) | هرهفته (10:00 - 11:30) -
اقتصاد کلان 1 4401069 3 کارشناسی اقتصاد اسلامی،اجتماعی و نهادی 02 سجاد برخورداری دورباش | هرهفته (11:00 - 12:15) -
اقتصاد توسعه پیشرفته 1 4401506 3 کارشناسی ارشد 21 علی طیب نیا | هرهفته سه شنبه (12:00 - 14:00) 1400/04/14 (13:00 - 15:00)
اقتصاد محیط زیست پیشرفته 1 4401509 3 کارشناسی ارشد 21 وحید ماجد هرهفته یک شنبه (18:00 - 20:00) | هرهفته سه شنبه (18:00 - 20:00) 1400/04/19 (13:00 - 15:00)
اقتصاد اسلامی پیشرفته 1 4403004 3 کارشناسی ارشد 21 ابوالقاسم توحیدی نیا | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/21 (08:00 - 10:00)
روش شناسی اقتصادی 4401499 3 کارشناسی ارشد 01 محمود مشهدی احمد | هرهفته دو شنبه (18:00 - 20:00) 1400/04/21 (08:00 - 10:00)
اقتصاد سنجی مالی 4401486 3 کارشناسی ارشد 21 محسن مهرآرا | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/12 (10:00 - 12:00)
نظریه بازی‌ها و کاربرد آن در اقتصاد 4401511 3 کارشناسی 01 محمدحسین دهقانی فیروز آبادی | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 17:15) 1400/04/22 (13:00 - 15:00)
اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست 4401528 3 کارشناسی 01 علی جدیدزاده | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/19 (08:00 - 10:00)
اقتصاد نفت، پتروشیمی و بازارهای انرژی 4401482 3 کارشناسی ارشد 21 علی جدیدزاده هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/12 (08:00 - 10:00)
اقتصاد سنجی پیشرفته 1 4401460 3 کارشناسی ارشد اقتصاد اسلامی،اجتماعی و نهادی 21 حسین عباسی نژاد هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/16 (10:00 - 12:00)
اقتصاد کلان پیشرفته 2 4401469 2 دکتری اقتصاد اسلامی،اجتماعی و نهادی 20 علی سوری | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/16 (13:00 - 15:00)
اقتصاد کلان پیشرفته 2 4401066 3 کارشناسی ارشد اقتصاد اسلامی،اجتماعی و نهادی 22 کوثر یوسفی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/14 (08:00 - 10:00)
اقتصاد خرد پیشرفته 1 4401038 3 دکتری اقتصاد اسلامی،اجتماعی و نهادی 21 فرهاد رهبر | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/14 (10:00 - 12:00)
اقتصاد خرد پیشرفته 2 4401468 2 دکتری اقتصاد اسلامی،اجتماعی و نهادی 20 قهرمان عبدلی هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/14 (13:00 - 15:00)
اقتصاد خرد پیشرفته 2 4401039 3 کارشناسی ارشد اقتصاد اسلامی،اجتماعی و نهادی 21 محمدحسین دهقانی فیروز آبادی هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (09:30 - 10:45) 1400/04/12 (13:00 - 15:00)
نظریه های پولی پیشرفته 2 4401419 2 دکتری اقتصاد اسلامی،اجتماعی و نهادی 20 علی سوری | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/15 (13:00 - 15:00)
اقتصاد بخش عمومی پیشرفته 1 4401424 2 دکتری اقتصاد اسلامی،اجتماعی و نهادی 20 حسین عباسی نژاد هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/19 (13:00 - 15:00)
نمایش 1 - 20 از 505 نتیجه
از 26