دروس ارائه شده

نمایش 21 - 40 از 812 نتیجه
از 41
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
روش‌ کمّی در اقتصاد مالی 4401487 3 کارشناسی ارشد 21 محسن مهرآرا هفته های فرد (10:45 - 12:00) | هفته های فرد (10:45 - 12:00) -
اقتصاد سنجی پیشرفته 1 4401460 3 کارشناسی ارشد اقتصاد اسلامی،اجتماعی و نهادی 21 عطیه وحیدمنش هفته های فرد (15:00 - 16:15) | هفته های فرد (15:00 - 16:15) -
اقتصاد سنجی پیشرفته 1 4401460 3 کارشناسی ارشد اقتصاد اسلامی،اجتماعی و نهادی 22 سجاد برخورداری دورباش هفته های فرد (09:15 - 10:30) | هفته های فرد (09:15 - 10:30) -
اقتصاد کلان پیشرفته 1 4401065 3 دکتری اقتصاد اسلامی،اجتماعی و نهادی 21 ابوالقاسم مهدوی مزده هفته های زوج (10:45 - 12:00) | هفته های زوج (10:45 - 12:00) -
اقتصاد کلان پیشرفته 2 4401066 3 کارشناسی ارشد اقتصاد اسلامی،اجتماعی و نهادی 22 سجاد برخورداری دورباش هرهفته (15:00 - 16:15) | هرهفته (15:00 - 16:15) -
اقتصاد کلان پیشرفته 2 4401469 2 دکتری اقتصاد اسلامی،اجتماعی و نهادی 20 سجاد برخورداری دورباش هرهفته (10:45 - 12:00) -
اقتصاد کلان پیشرفته 2 4401066 3 کارشناسی ارشد اقتصاد اسلامی،اجتماعی و نهادی 21 عبدالناصر همتی هفته های فرد (10:45 - 12:00) | هفته های فرد (10:45 - 12:00) -
اقتصاد خرد پیشرفته 1 4401038 3 دکتری اقتصاد اسلامی،اجتماعی و نهادی 21 فرهاد رهبر هفته های زوج (13:30 - 14:45) | هفته های زوج (13:30 - 14:45) -
اقتصاد خرد پیشرفته 2 4401039 3 کارشناسی ارشد اقتصاد اسلامی،اجتماعی و نهادی 21 وحید ماجد هفته های فرد (10:45 - 12:00) | هفته های فرد (10:45 - 12:00) -
اقتصاد خرد پیشرفته 2 4401039 3 کارشناسی ارشد اقتصاد اسلامی،اجتماعی و نهادی 22 محمدحسین دهقانی فیروز آبادی هفته های فرد (09:15 - 10:30) | هفته های فرد (09:15 - 10:30) -
اقتصاد خرد پیشرفته 2 4401468 2 دکتری اقتصاد اسلامی،اجتماعی و نهادی 20 قهرمان عبدلی هرهفته (07:45 - 09:00) -
نظریه های پولی پیشرفته 1 4401418 2 دکتری اقتصاد اسلامی،اجتماعی و نهادی 20 تیمور رحمانی هرهفته (10:45 - 12:00) -
اقتصاد کشاورزی 4401061 3 کارشناسی اقتصاد اسلامی،اجتماعی و نهادی 01 فرهاد رهبر هفته های زوج (15:00 - 16:15) | هفته های زوج (15:00 - 16:15) -
اقتصاد پویایی 4401392 3 کارشناسی ارشد اقتصاد اسلامی،اجتماعی و نهادی 21 فرخنده جبل عاملی هفته های زوج (10:45 - 12:00) | هفته های زوج (10:45 - 12:00) -
اقتصادسنجی 4401048 3 کارشناسی اقتصاد اسلامی،اجتماعی و نهادی 01 علی سوری هفته های فرد (15:00 - 16:15) | هفته های فرد (15:00 - 16:15) -
تئوری اقتصاد سنجی 1 4401415 2 دکتری اقتصاد اسلامی،اجتماعی و نهادی 20 حسین عباسی نژاد هفته های زوج (09:15 - 10:30) -
اقتصاد توسعه 4402003 3 کارشناسی 01 محمود مشهدی احمد هفته های زوج (13:30 - 14:45) | هفته های زوج (13:30 - 14:45) -
اقتصاد ایران 4401021 3 کارشناسی اقتصاد اسلامی،اجتماعی و نهادی 01 مهدی نوری هفته های زوج (15:00 - 16:15) | هفته های زوج (15:00 - 16:15) -
اقتصاد کار و نیروی انسانی 4401060 3 کارشناسی اقتصاد اسلامی،اجتماعی و نهادی 01 هما اصفهانیان هفته های فرد (10:45 - 12:00) | هفته های فرد (10:45 - 12:00) -
اقتصاد مالی 1 4401421 2 دکتری اقتصاد اسلامی،اجتماعی و نهادی 20 علی سوری هفته های زوج (10:45 - 12:00) -
نمایش 21 - 40 از 812 نتیجه
از 41