دروس ارائه شده

نمایش 21 - 40 از 537 نتیجه
از 27
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
تئوری اقتصاد سنجی 2 4401416 2 دکتری اقتصاد اسلامی،اجتماعی و نهادی 20 محسن مهرآرا هرهفته دو شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:15) 1400/10/27 (13:00 - 15:00)
اقتصاد توسعه 4402003 3 کارشناسی 01 محمود مشهدی احمد هرهفته شنبه (13:30 - 14:45) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 14:45) 1400/10/28 (10:00 - 12:00)
اقتصاد کار و نیروی انسانی 4401060 3 کارشناسی اقتصاد اسلامی،اجتماعی و نهادی 01 هما اصفهانیان هرهفته یک شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 10:45) 1400/10/26 (10:00 - 12:00)
اقتصاد مالی 2 4401422 2 دکتری اقتصاد اسلامی،اجتماعی و نهادی 20 محسن مهرآرا | هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:15) 1400/10/29 (13:00 - 15:00)
تجارت بین الملل 4401143 3 کارشناسی اقتصاد اسلامی،اجتماعی و نهادی 02 ابوالقاسم مهدوی مزده | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:15) 1400/11/05 (13:00 - 15:00)
اقتصاد ایران 4404001 3 کارشناسی ارشد 21 علی طیب نیا هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:15) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:15) 1400/11/05 (10:00 - 12:00)
اقتصاد کلان 1 4401069 3 کارشناسی اقتصاد اسلامی،اجتماعی و نهادی 01 سید مهدی ناجی اصفهانی هرهفته شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:15) 1400/10/27 (08:00 - 10:00)
اقتصاد ریاضی 4401047 3 کارشناسی اقتصاد اسلامی،اجتماعی و نهادی 01 فرخنده جبل عاملی هرهفته شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:15) 1400/10/27 (13:00 - 15:00)
اقتصاد خرد 1 4401042 3 کارشناسی اقتصاد اسلامی،اجتماعی و نهادی 01 هما اصفهانیان هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:15) 1400/11/06 (08:00 - 10:00)
اقتصاد خرد 2 4401044 3 کارشناسی اقتصاد اسلامی،اجتماعی و نهادی 01 فرخنده جبل عاملی هرهفته شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 10:45) 1400/10/26 (13:00 - 15:00)
پول و بانکداری 4401135 3 کارشناسی اقتصاد اسلامی،اجتماعی و نهادی 01 کوثر یوسفی هرهفته یک شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 10:45) 1400/10/29 (10:00 - 12:00)
اقتصاد منابع طبیعی 4401080 3 کارشناسی ارشد اقتصاد اسلامی،اجتماعی و نهادی 21 وحید ماجد | هرهفته سه شنبه (16:30 - 17:45) 1400/10/28 (08:00 - 10:00)
اقتصاد بخش عمومی 1 4401024 3 کارشناسی اقتصاد اسلامی،اجتماعی و نهادی 01 فرهاد رهبر | هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:15) 1400/11/03 (08:00 - 10:00)
اقتصاد بخش عمومی 2 4401025 3 کارشناسی اقتصاد اسلامی،اجتماعی و نهادی 01 علی طیب نیا هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:15) 1400/11/03 (10:00 - 12:00)
آمار 1 4401348 3 کارشناسی اقتصاد اسلامی،اجتماعی و نهادی 01 سید مهدی ناجی اصفهانی هرهفته شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 10:45) 1400/11/04 (10:00 - 12:00)
آمار 2 4401349 3 کارشناسی اقتصاد اسلامی،اجتماعی و نهادی 02 علی سوری هرهفته شنبه (08:00 - 09:15) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:15) 1400/10/28 (13:00 - 15:00)
اقتصاد توسعه پیشرفته 1 4401506 3 کارشناسی ارشد 21 علی طیب نیا | هرهفته سه شنبه (12:00 - 14:00) 1400/04/14 (13:00 - 15:00)
اقتصاد محیط زیست پیشرفته 1 4401509 3 کارشناسی ارشد 21 وحید ماجد هرهفته یک شنبه (18:00 - 20:00) | هرهفته سه شنبه (18:00 - 20:00) 1400/04/19 (13:00 - 15:00)
اقتصاد اسلامی پیشرفته 1 4403004 3 کارشناسی ارشد 21 ابوالقاسم توحیدی نیا | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/21 (08:00 - 10:00)
روش شناسی اقتصادی 4401499 3 کارشناسی ارشد 01 محمود مشهدی احمد | هرهفته دو شنبه (18:00 - 20:00) 1400/04/21 (08:00 - 10:00)
نمایش 21 - 40 از 537 نتیجه
از 27