دروس ارائه شده

نمایش 21 - 40 از 606 نتیجه
از 31
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
اقتصاد کشاورزی 4401061 3 کارشناسی اقتصاد اسلامی،اجتماعی و نهادی 01 فرهاد رهبر هرهفته (15:00 - 16:15) | هرهفته (15:00 - 16:15) -
اقتصادسنجی 4401048 3 کارشناسی اقتصاد اسلامی،اجتماعی و نهادی 02 کوثر یوسفی هرهفته (11:00 - 12:15) | هرهفته (11:00 - 12:15) -
توسعه اقتصادی 1 4401427 2 دکتری اقتصاد اسلامی،اجتماعی و نهادی 20 محمود مشهدی احمد هرهفته (11:00 - 12:15) -
برنامه ریزی اقتصادی 4401371 3 کارشناسی ارشد اقتصاد اسلامی،اجتماعی و نهادی 21 محمود مشهدی احمد هرهفته (11:00 - 12:15) | هرهفته (11:00 - 12:15) -
برنامه ریزی اقتصادی 4401115 3 کارشناسی اقتصاد اسلامی،اجتماعی و نهادی 01 محمود مشهدی احمد هرهفته (13:30 - 14:45) | هرهفته (13:30 - 14:45) -
اقتصاد ایران 4401021 3 کارشناسی اقتصاد اسلامی،اجتماعی و نهادی 01 سجاد برخورداری دورباش هرهفته (08:00 - 09:15) | هرهفته (08:00 - 09:15) -
اقتصاد کار و نیروی انسانی 4401060 3 کارشناسی اقتصاد اسلامی،اجتماعی و نهادی 01 هما اصفهانیان هرهفته (11:00 - 12:15) | هرهفته (12:30 - 13:30) | هرهفته (11:00 - 12:15) -
اقتصاد ایران 1 4401472 2 دکتری اقتصاد اسلامی،اجتماعی و نهادی 20 حسن سبحانی هرهفته (10:00 - 12:00) -
اقتصاد انرژی 4401019 3 کارشناسی اقتصاد اسلامی،اجتماعی و نهادی 01 سجاد برخورداری دورباش هرهفته (11:00 - 12:15) | هرهفته (11:00 - 12:15) -
اقتصاد مالی 1 4401421 2 دکتری اقتصاد اسلامی،اجتماعی و نهادی 20 علی سوری هرهفته (08:00 - 09:15) -
اقتصاد مالی 4401342 3 کارشناسی اقتصاد اسلامی،اجتماعی و نهادی 01 نفیسه بهرادمهر هرهفته (09:30 - 10:45) | هرهفته (09:30 - 10:45) -
تئوری بازی ها 4401375 3 کارشناسی ارشد اقتصاد اسلامی،اجتماعی و نهادی 21 قهرمان عبدلی هرهفته (11:00 - 12:15) | هرهفته (11:00 - 12:15) -
سیر اندیشه های اقتصادی 4402011 3 کارشناسی 01 حسن سبحانی هرهفته (09:30 - 10:45) | هرهفته (09:30 - 10:45) -
مالیه بین الملل 4401268 3 کارشناسی اقتصاد اسلامی،اجتماعی و نهادی 02 ابوالقاسم مهدوی مزده هرهفته (08:00 - 09:15) | هرهفته (08:00 - 09:15) -
مالیه بین الملل 4401268 3 کارشناسی اقتصاد اسلامی،اجتماعی و نهادی 01 علیرضا رحیم بروجردی هرهفته (09:30 - 10:45) | هرهفته (09:30 - 10:45) -
تجارت بین الملل 4401143 3 کارشناسی اقتصاد اسلامی،اجتماعی و نهادی 01 علیرضا رحیم بروجردی هرهفته (08:00 - 09:15) | هرهفته (08:00 - 09:15) -
نظام اقتصادی اسلام 4401441 3 کارشناسی ارشد اقتصاد اسلامی،اجتماعی و نهادی 21 حسن سبحانی هرهفته (11:00 - 12:15) | هرهفته (11:00 - 12:15) -
پول و بانکداری اسلامی 1 4401442 3 کارشناسی ارشد اقتصاد اسلامی،اجتماعی و نهادی 21 ابوالقاسم توحیدی نیا هرهفته (11:00 - 12:15) | هرهفته (11:00 - 12:15) -
اقتصاد کلان 1 4401069 3 کارشناسی اقتصاد اسلامی،اجتماعی و نهادی 02 کوثر یوسفی هرهفته (13:30 - 14:45) | هرهفته (13:30 - 14:45) -
اقتصاد کلان 1 4401069 3 کارشناسی اقتصاد اسلامی،اجتماعی و نهادی 01 کوثر یوسفی هرهفته (13:30 - 14:45) | هرهفته (13:30 - 14:45) -
نمایش 21 - 40 از 606 نتیجه
از 31