دروس ارائه شده

نمایش 521 - 540 از 605 نتیجه
از 31
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
اقتصاد ریاضی 4401047 3 کارشناسی اقتصاد اسلامی،اجتماعی و نهادی 01 فرخنده جبل عاملی هرهفته شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:15) 1396/10/24 (10:00 - 12:00)
ریاضیات برای اقتصاد 4401201 3 کارشناسی ارشد اقتصاد اسلامی،اجتماعی و نهادی 41 علی سوری هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:15) 1396/10/26 (08:00 - 10:00)
ریاضیات برای اقتصاد 4401201 3 کارشناسی ارشد اقتصاد اسلامی،اجتماعی و نهادی 21 علی سوری هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:15) 1396/10/26 (08:00 - 10:00)
اقتصاد خرد 4402002 4 کارشناسی ارشد 24 قهرمان عبدلی هرهفته یک شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 10:45) 1396/10/23 (10:00 - 12:00)
اقتصاد خرد 4402002 4 کارشناسی ارشد 21 محمدحسین دهقانی فیروز آبادی هرهفته شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته دو شنبه (17:00 - 18:15) 1396/10/23 (10:00 - 12:00)
اقتصاد خرد 4402002 4 کارشناسی ارشد 22 فرهاد رهبر هرهفته شنبه (17:00 - 19:00) | هرهفته دو شنبه (17:00 - 19:00) 1396/10/23 (13:00 - 15:00)
اقتصاد خرد 2 4401044 3 کارشناسی اقتصاد اسلامی،اجتماعی و نهادی 02 وحید ماجد هرهفته یک شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 10:45) 1396/10/24 (08:00 - 10:00)
اقتصاد خرد 2 4401044 3 کارشناسی اقتصاد اسلامی،اجتماعی و نهادی 01 فرخنده جبل عاملی هرهفته شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1396/10/24 (08:00 - 10:00)
اقتصاد خرد 2 4401044 3 کارشناسی اقتصاد اسلامی،اجتماعی و نهادی 41 وحید ماجد هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:15) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:15) 1396/10/27 (10:00 - 12:00)
اقتصاد خرد 2 4401409 3 کارشناسی ارشد اقتصاد اسلامی،اجتماعی و نهادی 21 قهرمان عبدلی هرهفته شنبه (15:30 - 16:45) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 16:45) | هرهفته دو شنبه (14:15 - 15:30) 1396/10/25 (08:00 - 10:00)
اقتصاد خرد 4401233 3 کارشناسی ارشد اقتصاد اسلامی،اجتماعی و نهادی 21 محمدحسین دهقانی فیروز آبادی هرهفته شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:15) 1396/10/23 (10:00 - 12:00)
اقتصاد خرد 4401233 3 کارشناسی ارشد اقتصاد اسلامی،اجتماعی و نهادی 24 قهرمان عبدلی هرهفته یک شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 10:45) 1396/10/23 (10:00 - 12:00)
اقتصاد خرد 4401233 3 کارشناسی ارشد اقتصاد اسلامی،اجتماعی و نهادی 25 جعفر عبادی هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:15) 1396/10/23 (13:00 - 15:00)
اقتصاد خرد 4401233 3 کارشناسی ارشد اقتصاد اسلامی،اجتماعی و نهادی 22 فرهاد رهبر هرهفته شنبه (17:00 - 19:00) | هرهفته دو شنبه (17:00 - 19:00) 1396/10/23 (13:00 - 15:00)
اقتصاد منابع 4401078 3 کارشناسی اقتصاد اسلامی،اجتماعی و نهادی 01 وحید ماجد هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:15) 1396/11/02 (08:00 - 10:00)
کلیات علم اقتصاد 4401264 3 کارشناسی اقتصاد اسلامی،اجتماعی و نهادی 02 حمید ابریشمی هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:15) 1396/10/27 (13:00 - 15:00)
کلیات علم اقتصاد 4401264 3 کارشناسی اقتصاد اسلامی،اجتماعی و نهادی 01 حمید ابریشمی هرهفته یک شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 10:45) 1396/10/27 (13:00 - 15:00)
اقتصاد تولید 4402008 3 کارشناسی ارشد 21 محمدحسین دهقانی فیروز آبادی هرهفته شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 10:45) 1396/10/26 (08:00 - 10:00)
اقتصاد بخش عمومی 1 4401024 3 کارشناسی اقتصاد اسلامی،اجتماعی و نهادی 01 الیاس نادران هرهفته شنبه (08:00 - 09:15) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:15) 1396/10/23 (10:00 - 12:00)
اقتصاد بخش عمومی 1 4401024 3 کارشناسی اقتصاد اسلامی،اجتماعی و نهادی 02 فرهاد رهبر هرهفته شنبه (15:30 - 16:45) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 16:45) 1396/10/23 (10:00 - 12:00)
نمایش 521 - 540 از 605 نتیجه
از 31