دروس ارائه شده

نمایش 521 - 537 از 537 نتیجه
از 27
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
اقتصاد خرد 2 4401044 3 کارشناسی اقتصاد اسلامی،اجتماعی و نهادی 41 وحید ماجد هرهفته یک شنبه (15:30 - 16:45) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 16:45) 1395/10/20 | 10:00 - 12:00
اقتصاد خرد 4401233 3 کارشناسی ارشد اقتصاد اسلامی،اجتماعی و نهادی 25 قهرمان عبدلی هرهفته شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 10:45) 1395/10/18 | 10:00 - 12:00
اقتصاد خرد 4401233 3 کارشناسی ارشد اقتصاد اسلامی،اجتماعی و نهادی 24 فرهاد رهبر هرهفته شنبه (17:00 - 19:00) | هرهفته یک شنبه (17:00 - 19:00) 1395/10/18 | 13:00 - 15:00
اقتصاد خرد 4401233 3 کارشناسی ارشد اقتصاد اسلامی،اجتماعی و نهادی 26 وحید ماجد هرهفته یک شنبه (15:30 - 16:45) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 16:45) 1395/10/18 | 13:00 - 15:00
اقتصاد خرد 4401233 3 کارشناسی ارشد اقتصاد اسلامی،اجتماعی و نهادی 23 محمدحسین دهقانی فیروز آبادی هرهفته شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:15) 1395/10/18 | 10:00 - 12:00
اقتصاد خرد 4401233 3 کارشناسی ارشد اقتصاد اسلامی،اجتماعی و نهادی 21 جعفر عبادی هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:15) 1395/10/18 | 08:00 - 10:00
پول و بانکداری 4401135 3 کارشناسی اقتصاد اسلامی،اجتماعی و نهادی 01 ابوالقاسم توحیدی نیا هرهفته یک شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 10:45) 1395/10/28 | 08:00 - 10:00
عقاید اقتصادی متفکرین مسلمان 4401270 2 کارشناسی ارشد اقتصاد اسلامی،اجتماعی و نهادی 21 حسن سبحانی هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:15) 1395/10/19 | 10:00 - 12:00
اقتصاد منابع 4401078 3 کارشناسی اقتصاد اسلامی،اجتماعی و نهادی 01 وحید ماجد هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:15) 1395/10/29 | 08:00 - 10:00
کلیات علم اقتصاد 4401264 3 کارشناسی اقتصاد اسلامی،اجتماعی و نهادی 02 حمید ابریشمی هرهفته یک شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 10:45) 1395/10/19 | 10:00 - 12:00
کلیات علم اقتصاد 4401264 3 کارشناسی اقتصاد اسلامی،اجتماعی و نهادی 01 علی سوری هرهفته شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 10:45) 1395/10/19 | 10:00 - 12:00
اقتصاد بخش عمومی 1 4401024 3 کارشناسی اقتصاد اسلامی،اجتماعی و نهادی 02 فرهاد رهبر هرهفته شنبه (15:30 - 16:45) | هرهفته یک شنبه (15:30 - 16:45) 1395/10/26 | 08:00 - 10:00
اقتصاد بخش عمومی 1 4401024 3 کارشناسی اقتصاد اسلامی،اجتماعی و نهادی 01 الیاس نادران هرهفته شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 10:45) 1395/10/26 | 08:00 - 10:00
اقتصاد بخش عمومی 2 4401025 3 کارشناسی اقتصاد اسلامی،اجتماعی و نهادی 01 الیاس نادران هرهفته شنبه (08:00 - 09:15) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:15) 1395/10/19 | 13:00 - 15:00
موضوعات انتخابی در اقتصاد اسلام 4401302 3 کارشناسی ارشد اقتصاد اسلامی،اجتماعی و نهادی 21 ابوالقاسم توحیدی نیا هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:15) 1395/10/20 | 08:00 - 10:00
آمار 2 4401349 3 کارشناسی اقتصاد اسلامی،اجتماعی و نهادی 02 سجاد برخورداری دورباش هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:15) | هرهفته دو شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:15) 1395/10/20 | 10:00 - 12:00
ماهیت پول و ربا 4401430 2 دکتری اقتصاد اسلامی،اجتماعی و نهادی 20 حسن سبحانی هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:15) 1395/10/27 | 13:00 - 15:00
نمایش 521 - 537 از 537 نتیجه
از 27