دروس ارائه شده

« بازگشت

اقتصاد کار و نیروی انسانی

نام درس اقتصاد کار و نیروی انسانی
کد درس 4401060
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز