دروس ارائه شده

« بازگشت

نظریه بازی‌ها و کاربرد آن در اقتصاد

نام درس نظریه بازی‌ها و کاربرد آن در اقتصاد
کد درس 4401511
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز