اعضای هیات علمی

نمایش 1 - 20 از 24 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اقتصاد اسلامی پیشرفته 2 4403005 3 21 | هرهفته سه شنبه (09:30 - 10:45) 1400/11/04 (10:00 - 12:00) ترم اول 1400
اقتصاد اسلامی 4401479 3 01 | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:15) 1400/11/03 (13:00 - 15:00) ترم اول 1400
آشنایی با اقتصاد اسلامی 2 4401005 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 14:45) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 14:45) 1399/04/07 (13:00 - 15:00) ترم دوم 1398
پول و بانکداری اسلامی 1 4401442 3 21 هرهفته یک شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 10:45) 1399/04/15 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
موضوعات انتخابی در اقتصاد اسلام 4401302 3 21 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:15) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:15) 1399/04/16 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
اقتصاد اسلامی 2 4401258 3 21 هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:15) 1398/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
پول و بانکداری اسلامی 1 4401442 3 21 هرهفته یک شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 10:45) 1398/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
پول و بانکداری اسلامی 4404005 2 21 هرهفته یک شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 10:45) 1398/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
موضوعات انتخابی در اقتصاد اسلام 4401302 3 22 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:15) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:15) 1398/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
آشنایی با اقتصاد اسلامی 2 4401005 3 01 هرهفته شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:15) 1398/03/28 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
موضوعات انتخابی در اقتصاد اسلام 4401302 3 21 هرهفته شنبه (08:00 - 09:15) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:15) 1398/04/03 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
سمینار بانکداری اسلامی 4401465 2 21 هرهفته یک شنبه (11:00 - 13:00) 1397/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
آشنایی با اقتصاد اسلامی 2 4401005 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 09:15) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:15) 1397/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
پول و بانکداری 4401135 3 01 هرهفته شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:15) 1397/10/26 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
موضوعات انتخابی در اقتصاد اسلام 4401302 3 22 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:15) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:15) 1397/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
اقتصاد اسلامی 1 4401244 3 21 هرهفته شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:15) 1397/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
آشنایی با اقتصاد اسلامی 2 4401005 3 01 هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:15) 1397/04/04 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
موضوعات انتخابی در اقتصاد اسلام 4401302 3 21 هرهفته شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 10:45) 1397/04/05 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
آشنایی با اقتصاد اسلامی 2 4401005 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:15) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:15) 1396/11/01 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
اقتصاد اسلامی 2 4401258 3 21 هرهفته شنبه (08:00 - 09:15) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:15) 1396/10/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
نمایش 1 - 20 از 24 نتیجه
از 2