اعضای هیات علمی

هما اصفهانیان

هما اصفهانیان،

استادیار
  • استاد مشاور علمی
  • روزی با دانشگاه تهران
دانشکده اقتصاد
صفحه رخ نما
Google Scholar
  • 1 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۴/۲۴

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال