اعضای هیات علمی

ابوالقاسم مهدوی مزده

ابوالقاسم مهدوی مزده،(بازنشسته)

دانشیار
  • نماینده وزارت علوم در کمیسیون مدیریت و بازرگانی شورای عالی عتف
دانشکده اقتصاد
اقتصاد نظری
شماره تماس : 8100
صفحه رخ نما

کلمات کلیدی کلمات کلیدی بر اساس کلیدواژه های شاخص در پایان نامه های دانشجویان تحت نظر استاد می باشد.