اعضای هیات علمی

حسین میرشجاعیان حسینی

حسین میرشجاعیان حسینی

حسین میرشجاعیان حسینی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 8072
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

تحصیلاتفعالیت های اجراییمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ارزیابی طرحهای اقتصادی 4401003 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 09:15) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:15) 1397/03/30 (13:00 - 15:00) ترم دوم 1396
زبان خارجی 3 4401227 3 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 16:45) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 16:45) 1396/11/04 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
ارزیابی طرحهای اقتصادی 4401003 3 01 هرهفته یک شنبه (17:30 - 18:45) | هرهفته سه شنبه (17:30 - 18:45) 1396/11/03 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
ارزیابی طرحهای اقتصادی 4401003 3 01 هرهفته یک شنبه (17:00 - 19:00) | هرهفته سه شنبه (17:00 - 19:00) 1395/10/28 | 13:00 - 15:00 ترم اول 1395
اقتصاد شهری 4401054 3 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 16:45) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 16:45) 1395/10/26 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1395
نمایش 5 نتیجه