اعضای هیات علمی

علی طیب نیا

علی طیب نیا،

دانشیار
  • عضو هیات امنای موسسه مطالعات بین المللی انرژی
  • عضویت در شورای پژوهشی سازمان امور مالیاتی کشور
دانشکده اقتصاد
اقتصاد اسلامی،اجتماعی و نهادی
شماره تماس : 61118069
صفحه رخ نما
Google Scholar
  • 32 ارجاعات
  • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۶/۲۲
نمایش 15 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اقتصاد ایران 4404001 3 21 | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:15) 1400/11/05 (10:00 - 12:00) ترم اول 1400
اقتصاد بخش عمومی 2 4401025 3 01 | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:15) 1400/11/03 (10:00 - 12:00) ترم اول 1400
اقتصاد ایران 4404001 3 21 | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/15 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
اقتصاد توسعه پیشرفته 1 4401506 3 21 | هرهفته سه شنبه (09:30 - 10:45) 1399/10/27 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
اقتصاد بخش عمومی 2 4401025 3 01 هرهفته یک شنبه (15:00 - 16:15) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 16:15) 1399/11/05 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
اقتصاد ایران 4404001 3 23 هرهفته یک شنبه (15:00 - 16:15) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 16:15) 1399/04/10 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
اقتصاد بخش عمومی 2 4401025 3 01 هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:15) 1399/04/07 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
اقتصاد توسعه 4402003 3 23 هرهفته یک شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 10:45) 1398/11/02 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
اقتصاد ایران 4401021 3 01 هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:15) 1398/10/21 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
اقتصاد ایران 4404001 3 21 هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:15) 1398/03/28 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
اقتصاد بخش عمومی 2 4401025 3 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 10:45) 1398/03/25 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
اقتصاد ایران 4401021 3 01 هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:15) 1397/10/22 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
اقتصاد بخش عمومی 2 4401025 3 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 10:45) 1397/10/22 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
اقتصاد ایران 4404001 3 22 هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:15) 1397/03/30 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
اقتصاد بخش عمومی 2 4401025 3 03 هرهفته یک شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 10:45) 1397/03/27 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
نمایش 15 نتیجه
از 1