- جمعه، ۱۰ آذر ۱۴۰۲

حوزه اداری و مالی

آقای صفرزاده

آقای صفرزاده


مهدی صفرزاده

 • پست اجرایی: کارشناس حسابداری
 • تلفن:61118087
 • پست الکترونیک: safarzadeh51@ut.ac.ir

 

 


آقای امیری

آقای امیری


صمد امیری

 • تخصص: فوق لیسانس مدیریت دولتی
 • پست اجرایی: 
 • تلفن:61118029
 • پست الکترونیک:samiry@ut.ac.ir 

   

 


صمد امیری

 • تخصص: فوق لیسانس مدیریت دولتی
 • پست اجرایی: 
 • تلفن:61118029
 • پست الکترونیک:samiry@ut.ac.ir 

   

 

 امور خدمات و تأسیسات

 • تأسیسات: آقای سعادتی
 •  باغبانی: آقای استادی
 • خدمات:   1 - آقای اسد زاده

                2- آقای اسکندری

                3- آقای حاج حسن

                4- آقای طالبی

                5- آقای شیبانی

 •  انتشارات

مطلب انتخاب شده دیگر موجود نیست.