معاون مالی و اداری

Professor Sajjad Barkhordari-Dourbash

Rank: Assistant Professor

Interests: monetary and fiscal economics

Phone: +98-21-88015353

Email: barkhordari@ut.ac.ir

More…

CV