اعضای هیات علمی

محمد خوش چهره جمالی

محمد خوش چهره جمالی،(بازنشسته)

استادیار
دانشکده اقتصاد
صفحه رخ نما