اساتید بازنشسته

دکتر احمدیان


دکتر مجید احمدیان

 • مرتبه علمی:  استاد
 • تخصصاقتصاد منابع و انرژی و خرد پیشرفته:
 • تلفن:61118074
 • پست الکترونیک:mahmadian@ut.ac.ir 
 • ادامه اطلاعات...
 • رزومه

 

 


دکتر خلیلی عراقی


دکتر سید منصورخلیلی عراقی

 • مرتبه علمی: استاد
 • تخصصاقتصاد کلان و ارزیابی پروژه- اقتصاد شهری و منطقه ای:
 • تلفن:61118081
 • پست الکترونیک:khalili@ut.ac.ir 
 • ادامه اطلاعات...
 • رزومه

 


دکتر دیهیم


دکتر حمید دیهیم

 • مرتبه علمی:  استادیار
 • تخصصاقتصاد محیط زیست،اقتصاد ایران:
 • زمینه های پژوهشی:
 • تلفن:61118107
 • پست الکترونیک:dayhim@ut.ac.ir
 • ادامه اطلاعات...
 • رزومه

 


دکتر شرزه ای


دکترغلامعلی شرزه ای

 • مرتبه علمی: دانشیار
 • تخصصاقتصاد محیط زیست و منابع:
 • تلفن:61118084
 • پست الکترونیک:sharzeie@ut.ac.ir
 • ادامه اطلاعات...
 • رزومه

 


دکترشیوا


دکتر رضا شیوا

 • مرتبه علمی: استادیار
 • تخصص اقتصاد مدیریت:
 • زمینه های پژوهشی:
 • تلفن:61118089
 • پست الکترونیک:rshiva@ut.ac.ir
 • ادامه اطلاعات...
 • رزومه

 


دکتر فرزین وش


دکتر اسدالله فرزین وش

 • مرتبه علمی:  استاد
 • تخصص:اقتصاد پولی و اقتصاد بین المللی
 • زمینه های پژوهشی:اقتصادپولی،مالیه بین الملل،اقتصاد اسلامی،اقتصاد ایران
 • تلفن:61118135
 • پست الکترونیک: farzinv@ut.ac.ir 
 • ادامه اطلاعات...
 • رزومه

 


دکتر نیکو اقبال


دکتر علی اکبرنیکواقبال

 • مرتبه علمی:  استادیار
 • تخصص:
 • زمینه های پژوهشی:
 • تلفن:61118083
 • پست الکترونیک:eghbaln@ut.ac.ir
 • ادامه اطلاعات...
 • رزومه

 


اساتید بازنشسته قبل ازسال 1394

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

دکتر محمد حسین تمدن جهرمی

استاد

دکتر باقر قدیری اصل

استاد

دکتر هادی صمدی

دانشیار

دکتر رحمت اله نیکنام

استادیار

دکتر احمد فرجی دانا

دانشیار

دکتر ابراهیم رزاقی

دانشیار

آقای محسن حیدری

مربی

دکتر محمد خوش چهره

استادیار

دکتر اسرافیل کسرائی

دانشیار

دکتر علی محمودی

استاد

دکتر ابراهیم شیبانی

استادیار