رئیس دانشکده

دکتر حسین عباسی نژاد

  • مرتبه علمی:  استاد

  • تخصص: اقتصاد سنجی کاربردی و پیشرفته

  • زمینه های پژوهشی: اقتصاد سنجی  و اقتصاد بخش عمومی

  • تلفن:61118077

  • پست الکترونیک:habasi@ut.ac.ir

  • رزومه