رئیس دانشکده

دکتر حسین عباسی نژاد

  • مرتبه علمی:  استاد
  • تخصص: اقتصاد سنجی کاربردی و پیشرفته
  • زمینه های پژوهشی: اقتصاد سنجی  و اقتصاد بخش عمومی
  • تلفن:61118077
  • پست الکترونیک:habasi@ut.ac.ir
  • ادامه اطلاعات...
  • رزومه