- پنج‌شنبه، ۲۵ مهر ۱۳۹۸

همکاران

مهدی صفرزاده

 • پست اجرایی: کارشناس حسابداری
 • تلفن:61118087
 • پست الکترونیک: safarzadeh51@ut.ac.ir

 

 


سیدابراهیم پناه خواه(رئیس حسابداری)

 • پست اجرایی:   رئیس حسابداری    
 • تلفن:61118131
 • پست الکترونیک: 

   

   

 

 


حوریه فلاح

 • پست اجرایی:حسابداری
 • تلفن:61118020
 • پست الکترونیک: Fallah135371@ut.ac.ir

 


سکینه پوراسدی

 • تخصص:  کارشناس ارشدرشته زبان و ادبیات فارسی
 • پست اجرایی     دبیرخانه :
 • تلفن:61118012  
 • پست الکترونیک:  M_pourasadi@ut.ac.ir

 


زهرا جلالی (رئیس امور اداری)

 • پست اجرایی: رییس اموراداری و پشتیبانی 
 • تلفن:61118182
 • پست الکترونیک: zjalaliv@ut.ac.ir

 


صمد امیری

 • تخصص: فوق لیسانس مدیریت دولتی
 • پست اجرایی:  کارپردازی    
 • تلفن:61118029
 • پست الکترونیک:samiry@ut.ac.ir 

   

 

 امور خدمات و تأسیسات

 • تأسیسات: آقای سعادتی
 •  باغبانی: آقای استادی
 • خدمات:   1 - آقای اسد زاده

                2- آقای اسکندری

                3- آقای حاج حسن

                4- آقای طالبی

                5- آقای شیبانی

 •  انتشارات

حوریه فلاح

 • پست اجرایی:حسابداری
 • تلفن:61118020
 • پست الکترونیک: Fallah135371@ut.ac.ir