اطلاعیه بنیاد ملی نخبگان استان تهران جهت جذب دانشجویان در قالب امریه سربازی

اطلاعیه بنیاد ملی نخبگان استان تهران جهت جذب دانشجویان در قالب امریه سربازی