کارگاه آموزشی آشنایی و کار با سامانه ها و پایگاه های اطلاعات ایرانداک

کارگاه آموزشی آشنایی و کار با سامانه ها و پایگاه های اطلاعات ایرانداک


ایرانداک در نظر دارد برای آشنایی بیشتر اساتید، دانشجویان و پژوهشگران با سامانه ها و برخی خدمات دیگر ایرانداک کارگاه آموزشی مجازی " آشنایی و کار با سامانه ها و پایگاه های اطلاعات ایرانداک" را در روز سه شنبه مورخ 4 مرداد 1401 از ساعت 10 الی 12 برگزار نماید.