کارکنان آموزش

خانم سمن آبادی


اشرف السادات سمن آبادی

 • تخصص:  کارشناسی اقتصاد
 • پست اجرایی رئیس آموزش  :تحصیلات تکمیلی
 • تلفن:61118103   
 • پست الکترونیک:   samanabadi@ut.ac.ir     

 


خانم رضازاده


الهه رضازاده موید

 • تخصص:  کارشناسی  روابط عمومی
 • پست اجرایی: کارشناس آموزش
 • تلفن:61118102   
 • پست الکترونیک:   e.rezazade@ut.ac.ir     

 


خانم ذوالفقاری


 ربابه ذوالفقاری

 • پست اجرایی:
 • تلفن:61118018
 • پست الکترونیک: Zolfaghari1342@ut.ac.ir

 


خانم حیدری


 اکرم حیدری

 • تخصص:  کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
 • پست اجرایی: کارشناس آموزش
 • تلفن : 61118101

 • پست الکترونیکی:aheidari71@ut.ac.ir 

 


خانم اکبری


زهرا اکبری

 • تخصص: کارشناسی کتابداری و اطلاع رسانی
 • پست اجرایی: کارشناس آموزش                
 • تلفن:61118142
 • پست الکترونیک: zaakbari@ut.ac.ir

    

 


خانم عباسی


 

نرگس عباسی

 • تخصص: 
 • پست اجراییمسول دفتر معاونت آموزشی :
 • تلفن:8065 6111
 • پست الکترونیک:   nabbasi@ut.ac.ir