خانم کفاشی


پروین کفاشی

 • تخصص:مدیریت اسناد و مدارک
 • پست اجرایی : رئیس دفتر ریاست دانشکده
  کارشناس امور کارکنان و دانشجویان شاهد و ایثارگر
 • تلفن:  88633744        
 • پست الکترونیک:     kafashi@ut.ac.ir

 


خانم جوشن


 اشرف جوشن

 • پست اجرایی:      مسئول امورفرهنگی و دانشجویی
 • پست الکترونیک: a_joshan@ut.ac.ir
 

خانم کریمی


اکرم کریمی جعفری

 • پست اجرایی:  حسابدار   
 • پست الکترونیک:akjafary@ut.ac.ir

   

 


آقای برندک


کاظم برندک

 • پست اجرایی   کارپرداز و مسول خدمات :
 • پست الکترونیک:   baradak@ut.ac.ir   

 


آقای حسنی


شاپور حسنی

پست اجرایی: تلفنخانه


آقای جمشیدی


قاسم جمشیدی

پست اجرایی: انبار و اموال