اشرف جوشن

  • پست اجرایی:      مسئول امورفرهنگی و دانشجویی
  • پست الکترونیک: a_joshan@ut.ac.ir
 

 


کاظم برندک

  • پست اجرایی   کارپرداز و مسول خدمات :
  • پست الکترونیک:   baradak@ut.ac.ir   

 


شاپور حسنی

پست اجرایی: تلفنخانه


قاسم جمشیدی

پست اجرایی: انبار و اموال


اکرم کریمی جعفری

  • پست اجرایی:  حسابدار   
  • تلفن:61118087
  • پست الکترونیک:akjafary@ut.ac.ir