آقای پناه خواه


سیدابراهیم پناه خواه

  • پست اجرایی:   رئیس حسابداری    

 

 


خانم سمن آبادی


اشرف السادات سمن آبادی

  • تخصص:  کارشناسی اقتصاد
  • پست اجرایی رئیس آموزش  :تحصیلات تکمیلی

 


آقای برندک


کاظم برندک

  • پست اجرایی   کارپرداز و مسول خدمات :

 


خانم کریمی


اکرم کریمی جعفری

  • پست اجرایی:  حسابدار   

 


خانم جوشن


 اشرف جوشن

  • پست اجرایی:      مسئول امورفرهنگی و دانشجویی
 

 


خانم کفاشی


پروین کفاشی

  • تخصص:مدیریت اسناد و مدارک
  • پست اجرایی : رئیس دفتر ریاست دانشکده
     

 


آقای حسنی


شاپور حسنی

پست اجرایی: تلفنخانه


آقای جمشیدی


قاسم جمشیدی

پست اجرایی: انبار و اموال