خانم محرمزاده


آمنه محرم زاده

 • تخصص:  کارشناسی ارشدرشته حقوق عمومی
 • پست اجرایی    کارشناس طرح های پژوهشی  :
 • تلفن:61118068
 • پست الکترونیک:  a.moharam2013@ut.ac.ir

 


خانم جلالی


زهرا جلالی

 • پست اجرایی: رییس اموراداری و پشتیبانی 
 • تلفن:61118182
 • پست الکترونیک: zjalaliv@ut.ac.ir

 


آقای تقی زاده


محمد رضا تقی زاده

 • تخصص:  کارشناس ارشد رشته کتابداری گرایش نسخ خطی
 • پست اجرایی میز امانت       :
 • تلفن:61118002   
 • پست الکترونیک:  mrtaghizadelk@ut.ac.ir

 


خانم احمدی


مریم احمدی

 • تخصص: کارشناسی ارشد رشته مطالعات آرشیو
 • پست اجرایی      سازماندهی پایان نامه ها و اسناد , گزارش :
 • تلفن:61118121
 • پست الکترونیک:   maryam.ahmadi@ut.ac.ir

 


آقای پناه خواه


سیدابراهیم پناه خواه

 • پست اجرایی:   رئیس حسابداری    

 

 


خانم سمن آبادی


اشرف السادات سمن آبادی

 • تخصص:  کارشناسی اقتصاد
 • پست اجرایی رئیس آموزش  :تحصیلات تکمیلی

 


آقای برندک


کاظم برندک

 • پست اجرایی   کارپرداز و مسول خدمات :

 


خانم کریمی


اکرم کریمی جعفری

 • پست اجرایی:  حسابدار   

 


خانم جوشن


 اشرف جوشن

 • پست اجرایی:      مسئول امورفرهنگی و دانشجویی
 

 


خانم کفاشی


پروین کفاشی

 • تخصص:مدیریت اسناد و مدارک
 • پست اجرایی : رئیس دفتر ریاست دانشکده
   

 


آقای حسنی


شاپور حسنی

پست اجرایی: تلفنخانه


آقای جمشیدی


قاسم جمشیدی

پست اجرایی: انبار و اموال