- پنج‌شنبه، ۸ آبان ۱۳۹۹

خانم خوشخبری


 معصومه خوش خبری

 • تخصص: کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
 • پست اجرایی: کارشناس مسول  امور پژوهشی                    
 • تلفن:61118040
 • پست الکترونیک: Khkhabari@ut.ac.ir

 


زهرا رحیمعلی پور

 • تخصص:  کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
 • پست اجرایی رئیس مرکز خدمات رایانه ای دانشکده :
 • تلفن مرکز کامپیوتر:88026423 -61118098
 • تلفن رئیس مرکز:88334954
 • پست الکترونیک:   rahimalipor@ut.ac.ir      

 

حامد حسینی

 • تخصص: 
 • پست اجرایی کارمند مرکزکامپیوتر :
 • تلفن مرکز کامپیوتر:61118098
 • پست الکترونیک:  

 

 

خانم احمدی


مریم احمدی

 • تخصص: کارشناسی ارشد رشته مطالعات آرشیو
 • پست اجرایی      سازماندهی پایان نامه ها و اسناد , گزارش :
 • تلفن:61118121
 • پست الکترونیک:   maryam.ahmadi@ut.ac.ir

 


خانم شیری


اکرم شیری

 • تخصص:  کارشناس ارشدرشته کتابداری و اطلاع رسانی
 • پست اجرایی     فهرست نویسی :
 • تلفن:8035 6111 
 • پست الکترونیک:  akram_shiri@ut.ac.ir

 


خانم کوچک زاده


خدیجه کوچک زاده

 • تخصص: کارشناس ارشدرشته کتابداری و اطلاع رسانی
 • پست اجرایی       :بخش سفارش
 • تلفن:61118123
 • پست الکترونیک:khkouchakzadeh@ut.a.ir  

   

 


آقای تقی زاده


محمد رضا تقی زاده

 • تخصص:  کارشناس ارشد رشته کتابداری گرایش نسخ خطی
 • پست اجرایی میز امانت       :
 • تلفن:61118002   
 • پست الکترونیک:  mrtaghizadelk@ut.ac.ir

 


خانم حسین زاده


سیده حمیده میرحسین زاده

 • تخصص:  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی
 • پست اجرایی    مجله لاتین :
 • تلفن:61118117
 • پست الکترونیک:  h_hoseinzadeh@ut.ac.ir

 


خانم تقی زاده


معصومه تقی زاده قهی

 • تخصص:کارشناس کتابداری و اطلاع رسانی
 • پست اجرایی: امور اجرایی مجله تحقیقات اقتصادی  
 • تلفن:61118033
 • پست الکترونیک: taghizadehmm[at] ut.ac.ir