دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 456 نتیجه
از 23
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
اقتصاد خرد 4401324 3 کارشناسی ارشد 22 فرهاد رهبر هرهفته شنبه (13:30 - 14:45) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 14:45) 1399/11/18 (08:00 - 10:00)
اقتصاد نفت، پتروشیمی و بازارهای انرژی 4401482 3 کارشناسی ارشد 21 علی جدیدزاده هرهفته شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:15) 1399/10/30 (10:00 - 12:00)
اصول علم اقتصاد 4401395 3 کارشناسی 01 تیمور رحمانی هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:15) 1399/11/20 (10:00 - 12:00)
کاربرد کامپیوتر در اقتصاد 4402005 3 کارشناسی 01 سیدمهدی ناجی اصفهانی هرهفته شنبه (15:00 - 16:15) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:15) 1399/11/08 (13:00 - 15:00)
اقتصاد کلان پیشرفته 1 4401065 3 دکتری اقتصاد اسلامی،اجتماعی و نهادی 24 سجاد برخورداری دورباش هرهفته شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 10:45) 1399/11/20 (08:00 - 10:00)
اقتصاد کلان پیشرفته 1 4401065 3 دکتری اقتصاد اسلامی،اجتماعی و نهادی 21 تیمور رحمانی هرهفته یک شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 10:45) 1399/11/20 (08:00 - 10:00)
اقتصاد کلان پیشرفته 1 4401065 3 دکتری اقتصاد اسلامی،اجتماعی و نهادی 22 سیدمهدی ناجی اصفهانی هرهفته شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 10:45) 1399/11/20 (08:00 - 10:00)
اقتصاد خرد پیشرفته 1 4401038 3 دکتری اقتصاد اسلامی،اجتماعی و نهادی 23 قهرمان عبدلی هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:15) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:15) 1399/11/18 (08:00 - 10:00)
اقتصاد خرد پیشرفته 1 4401038 3 دکتری اقتصاد اسلامی،اجتماعی و نهادی 26 علی جدیدزاده هرهفته شنبه (15:00 - 16:15) | هرهفته شنبه (16:30 - 17:45) | هرهفته دو شنبه (16:30 - 17:45) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:15) 1399/11/25 (13:00 - 15:00)
اقتصاد خرد پیشرفته 1 4401038 3 دکتری اقتصاد اسلامی،اجتماعی و نهادی 22 فرهاد رهبر هرهفته شنبه (13:30 - 14:45) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 14:45) 1399/11/18 (08:00 - 10:00)
اقتصاد خرد پیشرفته 1 4401038 3 دکتری اقتصاد اسلامی،اجتماعی و نهادی 24 وحید ماجد هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:15) 1399/11/18 (08:00 - 10:00)
اقتصاد خرد پیشرفته 1 4401038 3 دکتری اقتصاد اسلامی،اجتماعی و نهادی 25 محمدحسین دهقانی فیروز آبادی هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:15) 1399/11/18 (08:00 - 10:00)
اقتصاد خرد پیشرفته 2 4401039 3 دکتری اقتصاد اسلامی،اجتماعی و نهادی 21 جعفر عبادی هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:15) 1399/11/06 (08:00 - 10:00)
نظریه های پولی پیشرفته 1 4401418 2 دکتری اقتصاد اسلامی،اجتماعی و نهادی 20 تیمور رحمانی هرهفته شنبه (11:00 - 12:15) 1399/10/27 (13:00 - 15:00)
اقتصاد بخش عمومی پیشرفته 1 4401424 2 دکتری اقتصاد اسلامی،اجتماعی و نهادی 20 حسین عباسی نژاد هرهفته دو شنبه (09:30 - 10:45) 1399/11/08 (13:00 - 15:00)
اقتصادسنجی کاربردی 4401368 3 کارشناسی ارشد اقتصاد اسلامی،اجتماعی و نهادی 21 علیرضا اوریوئی هرهفته شنبه (15:00 - 16:15) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:15) 1399/11/01 (08:00 - 10:00)
اقتصادسنجی 4401367 3 کارشناسی ارشد اقتصاد اسلامی،اجتماعی و نهادی 22 محسن مهرآرا هرهفته شنبه (13:30 - 14:45) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 14:45) 1399/11/25 (10:00 - 12:00)
اقتصادسنجی 4401048 3 کارشناسی اقتصاد اسلامی،اجتماعی و نهادی 01 سجاد برخورداری دورباش هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:15) 1399/11/06 (13:00 - 15:00)
تئوری اقتصاد سنجی 1 4401415 2 دکتری اقتصاد اسلامی،اجتماعی و نهادی 20 حسین عباسی نژاد هرهفته شنبه (09:30 - 10:45) 1399/11/20 (13:00 - 15:00)
توسعه اقتصادی 4401157 3 کارشناسی اقتصاد اسلامی،اجتماعی و نهادی 01 محمود مشهدی احمد هرهفته شنبه (13:30 - 14:45) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 14:45) 1399/10/30 (10:00 - 12:00)
نمایش 1 - 20 از 456 نتیجه
از 23