دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 733 نتیجه
از 37
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
اقتصاد توسعه پیشرفته 2 4401507 3 کارشناسی ارشد 21 محمود مشهدی احمد هرهفته (10:45 - 12:00) | هرهفته (10:45 - 12:00) -
یادگیری تجربی 4420035 3 کارشناسی 01 مهدی نوری | هفته های فرد (10:45 - 12:00) | هفته های فرد (10:45 - 12:00) | هفته های فرد (10:45 - 12:00) -
اقتصاد اسلامی 4401479 3 کارشناسی 01 ابوالقاسم توحیدی نیا هرهفته (10:45 - 12:00) | هرهفته (10:45 - 12:00) -
اقتصاد نیروی کار 4401494 3 کارشناسی ارشد 21 هما اصفهانیان | هرهفته (07:45 - 09:00) -
اقتصاد کلان 3 4401525 3 کارشناسی 01 علی سوری هرهفته (15:00 - 16:15) | هرهفته (15:00 - 16:15) -
اقتصاد سیاسی 4401484 3 کارشناسی ارشد 21 الیاس نادران هرهفته (15:00 - 17:30) -
اصول علم اقتصاد 4401395 3 کارشناسی 01 تیمور رحمانی هرهفته (10:45 - 12:00) | هرهفته (10:45 - 12:00) -
اقتصاد سنجی پیشرفته 1 4401460 3 کارشناسی ارشد اقتصاد اسلامی،اجتماعی و نهادی 23 عطیه وحیدمنش هرهفته (09:15 - 10:30) | هرهفته (09:15 - 10:30) -
اقتصاد سنجی پیشرفته 1 4401460 3 کارشناسی ارشد اقتصاد اسلامی،اجتماعی و نهادی 24 سجاد برخورداری دورباش | هرهفته (10:45 - 12:00) -
اقتصاد سنجی پیشرفته 1 4401460 3 کارشناسی ارشد اقتصاد اسلامی،اجتماعی و نهادی 21 علیرضا اوریوئی هرهفته (10:45 - 12:00) | هرهفته (10:45 - 12:00) -
اقتصاد سنجی پیشرفته 1 4401460 3 کارشناسی ارشد اقتصاد اسلامی،اجتماعی و نهادی 22 حسین عباسی نژاد هرهفته (09:15 - 10:30) | هرهفته (09:15 - 10:30) -
اقتصاد کلان پیشرفته 1 4401065 3 دکتری اقتصاد اسلامی،اجتماعی و نهادی 22 عبدالناصر همتی هرهفته (10:45 - 12:00) | هرهفته (10:45 - 12:00) -
اقتصاد کلان پیشرفته 1 4401065 3 دکتری اقتصاد اسلامی،اجتماعی و نهادی 20 علی سوری هرهفته (10:45 - 12:00) | هرهفته (10:45 - 12:00) -
اقتصاد کلان پیشرفته 1 4401065 3 دکتری اقتصاد اسلامی،اجتماعی و نهادی 23 سجاد برخورداری دورباش | هرهفته (09:15 - 10:30) -
اقتصاد کلان پیشرفته 1 4401065 3 دکتری اقتصاد اسلامی،اجتماعی و نهادی 21 تیمور رحمانی هرهفته (09:15 - 10:30) | هرهفته (09:15 - 10:30) -
اقتصاد خرد پیشرفته 1 4401038 3 دکتری اقتصاد اسلامی،اجتماعی و نهادی 22 عطیه وحیدمنش هرهفته (15:00 - 16:15) | هرهفته (15:00 - 16:15) -
اقتصاد خرد پیشرفته 1 4401038 3 دکتری اقتصاد اسلامی،اجتماعی و نهادی 25 محمدحسین دهقانی فیروز آبادی هرهفته (10:45 - 12:00) | هرهفته (10:45 - 12:00) -
اقتصاد خرد پیشرفته 1 4401038 3 دکتری اقتصاد اسلامی،اجتماعی و نهادی 21 فرهاد رهبر هرهفته (13:30 - 14:45) | هرهفته (13:30 - 14:45) -
اقتصاد خرد پیشرفته 2 4401039 3 کارشناسی ارشد اقتصاد اسلامی،اجتماعی و نهادی 21 قهرمان عبدلی هرهفته (09:15 - 10:30) | هرهفته (09:15 - 10:30) -
نظریه های پولی پیشرفته 2 4401419 2 دکتری اقتصاد اسلامی،اجتماعی و نهادی 20 علی سوری هرهفته (10:45 - 12:00) -
نمایش 1 - 20 از 733 نتیجه
از 37