دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 679 نتیجه
از 34
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
اقتصاد توسعه پیشرفته 1 4401506 3 کارشناسی ارشد 21 علی طیب نیا | هرهفته (07:45 - 09:00) -
اقتصاد اسلامی 4401479 3 کارشناسی 01 ابوالقاسم توحیدی نیا | هرهفته (13:30 - 14:45) -
بازار سرمایه اسلامی 4401505 3 کارشناسی ارشد 21 ابوالقاسم توحیدی نیا | هرهفته (07:45 - 09:00) -
اصول بیمه و تامین اجتماعی 4401518 3 کارشناسی 01 وحید ماجد | هرهفته (16:30 - 17:45) -
اقتصاد کلان پیشرفته 2 4401469 2 دکتری اقتصاد اسلامی،اجتماعی و نهادی 20 تیمور رحمانی | هرهفته (09:15 - 10:30) -
اقتصاد کلان پیشرفته 2 4401066 3 کارشناسی ارشد اقتصاد اسلامی،اجتماعی و نهادی 22 تیمور رحمانی | هرهفته (09:15 - 10:30) -
اقتصاد خرد پیشرفته 1 4401038 3 دکتری اقتصاد اسلامی،اجتماعی و نهادی 21 فرهاد رهبر | هرهفته (15:00 - 16:15) -
نظریه های پولی پیشرفته 1 4401418 2 دکتری اقتصاد اسلامی،اجتماعی و نهادی 20 تیمور رحمانی | هرهفته (15:00 - 16:15) -
اقتصاد کشاورزی 4401061 3 کارشناسی اقتصاد اسلامی،اجتماعی و نهادی 01 فرهاد رهبر | هرهفته (13:30 - 14:45) -
اقتصادسنجی 4401048 3 کارشناسی اقتصاد اسلامی،اجتماعی و نهادی 01 علی سوری | هرهفته (07:45 - 09:00) -
اقتصاد ایران 4401021 3 کارشناسی اقتصاد اسلامی،اجتماعی و نهادی 01 علی طیب نیا | هرهفته (10:45 - 12:00) -
اقتصاد مالی 1 4401421 2 دکتری اقتصاد اسلامی،اجتماعی و نهادی 20 علی سوری هرهفته (10:45 - 12:00) -
سیر اندیشه های اقتصادی 4402011 3 کارشناسی 01 حسن سبحانی | هرهفته (10:45 - 12:00) -
تجارت بین الملل 4401143 3 کارشناسی اقتصاد اسلامی،اجتماعی و نهادی 01 علیرضا رحیم بروجردی | هرهفته (07:45 - 09:00) -
نظام اقتصادی اسلام 4401441 3 کارشناسی ارشد اقتصاد اسلامی،اجتماعی و نهادی 21 حسن سبحانی | هرهفته (09:15 - 10:30) -
تامین مالی اسلامی 4401431 2 دکتری اقتصاد اسلامی،اجتماعی و نهادی 20 ابوالقاسم توحیدی نیا هرهفته (07:45 - 09:00) -
پول و بانکداری اسلامی 1 4401442 3 کارشناسی ارشد اقتصاد اسلامی،اجتماعی و نهادی 21 ابوالقاسم توحیدی نیا | هرهفته (10:45 - 12:00) -
روش تحقیق 4401194 3 کارشناسی اقتصاد اسلامی،اجتماعی و نهادی 01 میثم موسائی هرهفته (16:30 - 19:15) -
آمار 1 4401348 3 کارشناسی اقتصاد اسلامی،اجتماعی و نهادی 01 علیرضا اوریوئی | هرهفته (10:45 - 12:00) -
اقتصاد توسعه پیشرفته 2 4401507 3 کارشناسی ارشد 21 محمود مشهدی احمد | هرهفته (13:30 - 14:45) -
نمایش 1 - 20 از 679 نتیجه
از 34