دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 809 نتیجه
از 41
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
اقتصاد محاسباتی پیشرفته 1 4401550 3 کارشناسی ارشد 21 امین حق نژاد هفته های فرد (13:30 - 14:45) | هفته های فرد (13:30 - 14:45) -
اقتصاد توسعه پیشرفته 1 4401506 3 کارشناسی ارشد 21 علی طیب نیا هفته های فرد (10:45 - 12:00) | هفته های فرد (10:45 - 12:00) -
اقتصاد سنجی پیشرفته 2 4401483 3 کارشناسی ارشد 21 علیرضا اوریوئی هفته های زوج (10:45 - 12:00) | هفته های زوج (10:45 - 12:00) -
برنامه ریزی اقتصادی پیشرفته 4403006 3 کارشناسی ارشد 21 محمود مشهدی احمد هفته های زوج (10:45 - 12:00) | هفته های زوج (10:45 - 12:00) -
اقتصاد انرژی پیشرفته 1 4405037 3 کارشناسی ارشد 21 سجاد برخورداری دورباش هفته های فرد (13:30 - 14:45) | هفته های فرد (13:30 - 14:45) -
اقتصاد مالی پیشرفته 1 4401538 3 کارشناسی ارشد 21 نفیسه بهرادمهر هفته های زوج (09:15 - 10:30) | هفته های زوج (09:15 - 10:30) -
سازماندهی صنعتی پیشرفته 4401545 3 کارشناسی ارشد 21 امین حق نژاد هفته های فرد (07:45 - 09:00) | هفته های فرد (07:45 - 09:00) -
مالیه بین الملل پیشرفته 4401535 3 کارشناسی ارشد 21 علیرضا رحیم بروجردی هفته های فرد (09:15 - 10:30) | هفته های فرد (09:15 - 10:30) -
پول و بانکداری اسلامی پیشرفته 1 4403007 3 کارشناسی ارشد 21 ابوالقاسم توحیدی نیا هفته های فرد (07:45 - 09:00) | هفته های فرد (07:45 - 09:00) -
کارآفرینی 4401522 3 کارشناسی 01 ملیحه حدادمقدم هفته های زوج (09:15 - 10:30) | هفته های زوج (09:15 - 10:30) -
یادگیری تجربی 4420035 3 کارشناسی 01 مهدی نوری هفته های فرد (15:00 - 16:15) | هفته های فرد (18:00 - 19:15) | هفته های فرد (15:00 - 16:15) | هفته های فرد (18:00 - 19:15) -
اقتصاد سنجی مالی 4401486 3 کارشناسی ارشد 21 سجاد برخورداری دورباش هفته های زوج (13:30 - 14:45) | هفته های زوج (13:30 - 14:45) -
نظریه بازی های پیشرفته 1 4401529 3 کارشناسی ارشد 21 قهرمان عبدلی هفته های فرد (15:00 - 16:15) | هفته های فرد (15:00 - 16:15) -
جهانی ‌شدن و بحران‌های مالی 4401517 3 کارشناسی 01 علیرضا رحیم بروجردی هفته های فرد (07:45 - 09:00) | هفته های فرد (07:45 - 09:00) -
اقتصاد اسلامی 4401479 3 کارشناسی 01 ابوالقاسم توحیدی نیا هفته های فرد (10:45 - 12:00) | هفته های فرد (10:45 - 12:00) -
اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست 4401528 3 کارشناسی 01 علی جدیدزاده هفته های فرد (07:45 - 09:00) | هفته های فرد (07:45 - 09:00) -
اقتصاد نفت، پتروشیمی و بازارهای انرژی 4401482 3 کارشناسی ارشد 21 علی جدیدزاده هفته های فرد (09:15 - 10:30) | هفته های فرد (09:15 - 10:30) -
مبانی جامعه‌شناسی اقتصادی 4401515 3 کارشناسی 01 شیوا پروائی هفته های زوج (13:30 - 14:45) | هفته های زوج (13:30 - 14:45) -
اصول بیمه و تامین اجتماعی 4401518 3 کارشناسی 01 وحید ماجد هفته های فرد (07:45 - 09:00) | هفته های فرد (07:45 - 09:00) -
روش‌ کمّی در اقتصاد مالی 4401487 3 کارشناسی ارشد 21 محسن مهرآرا هفته های فرد (10:45 - 12:00) | هفته های فرد (10:45 - 12:00) -
نمایش 1 - 20 از 809 نتیجه
از 41