دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 418 نتیجه
از 21
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
اقتصادسنجی 4405018 2 کارشناسی ارشد 21 حسین عباسی نژاد 1398/10/30 (10:00 - 12:00)
اقتصاد کلان پیشرفته 1 4401065 3 دکتری اقتصاد اجتماعی، نهادی 20 تیمور رحمانی 1398/10/29 (13:00 - 15:00)
اقتصاد کلان 4401071 4 کارشناسی ارشد اقتصاد اجتماعی، نهادی 25 ابوالقاسم مهدوی مزده هرهفته شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 10:45) 1398/10/28 (08:00 - 10:00)
اقتصاد کلان 4401071 4 کارشناسی ارشد اقتصاد اجتماعی، نهادی 23 علی سوری هرهفته یک شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 10:45) 1398/10/28 (08:00 - 10:00)
اقتصاد کلان 4401071 4 کارشناسی ارشد اقتصاد اجتماعی، نهادی 22 تیمور رحمانی 1398/10/28 (10:00 - 12:00)
اقتصاد کلان پیشرفته 4401407 3 کارشناسی ارشد اقتصاد اجتماعی، نهادی 25 ابوالقاسم مهدوی مزده هرهفته شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 10:45) 1398/10/28 (08:00 - 10:00)
اقتصاد کلان پیشرفته 4401407 3 کارشناسی ارشد اقتصاد اجتماعی، نهادی 23 علی سوری هرهفته یک شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 10:45) 1398/10/28 (08:00 - 10:00)
اقتصاد کلان پیشرفته 4401407 3 کارشناسی ارشد اقتصاد اجتماعی، نهادی 22 تیمور رحمانی 1398/10/28 (10:00 - 12:00)
ریاضیات پیشرفته 4401478 3 دکتری اقتصاد اجتماعی، نهادی 20 فرخنده جبل عاملی | هرهفته یک شنبه (09:30 - 10:45) 1398/11/02 (13:00 - 15:00)
اقتصاد خرد پیشرفته 1 4401038 3 دکتری اقتصاد اجتماعی، نهادی 20 محمدحسین دهقانی فیروز آبادی هرهفته شنبه (13:30 - 14:45) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 14:45) 1398/10/22 (13:00 - 15:00)
اقتصاد خرد پیشرفته 4401406 3 کارشناسی ارشد اقتصاد اجتماعی، نهادی 23 جعفر عبادی 1398/10/21 (13:00 - 15:00)
اقتصاد خرد پیشرفته 4401406 3 کارشناسی ارشد اقتصاد اجتماعی، نهادی 25 وحید ماجد 1398/10/21 (08:00 - 10:00)
اقتصاد خرد پیشرفته 4401406 3 کارشناسی ارشد اقتصاد اجتماعی، نهادی 21 محمدحسین دهقانی فیروز آبادی هرهفته شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:15) 1398/10/21 (10:00 - 12:00)
اقتصاد خرد پیشرفته 4401406 3 کارشناسی ارشد اقتصاد اجتماعی، نهادی 22 قهرمان عبدلی هرهفته یک شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 10:45) 1398/10/21 (10:00 - 12:00)
اقتصاد خرد پیشرفته 4401406 3 کارشناسی ارشد اقتصاد اجتماعی، نهادی 24 فرهاد رهبر هرهفته شنبه (16:30 - 17:45) | هرهفته دو شنبه (16:30 - 17:45) 1398/10/21 (08:00 - 10:00)
نظریه های پولی پیشرفته 2 4401419 2 دکتری اقتصاد اجتماعی، نهادی 20 علی سوری هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:15) 1398/11/02 (13:00 - 15:00)
اقتصاد بخش عمومی پیشرفته 2 4401425 2 دکتری اقتصاد اجتماعی، نهادی 20 الیاس نادران 1398/10/21 (13:00 - 15:00)
اقتصادسنجی کاربردی 4401368 3 کارشناسی ارشد اقتصاد اجتماعی، نهادی 21 حمید ابریشمی 1398/10/25 (08:00 - 10:00)
اقتصاد توسعه 4402003 3 کارشناسی ارشد 24 ابوالقاسم مهدوی مزده هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:15) 1398/11/02 (08:00 - 10:00)
اقتصاد توسعه 4402003 3 کارشناسی ارشد 21 محمود مشهدی احمد هرهفته شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:15) 1398/11/02 (08:00 - 10:00)
نمایش 1 - 20 از 418 نتیجه
از 21