دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 397 نتیجه
از 20
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
اقتصادسنجی 4405018 2 کارشناسی ارشد 22 محسن مهرآرا هرهفته شنبه (13:30 - 14:45) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 14:45) 1398/10/30 (10:00 - 12:00)
اقتصادسنجی 4405018 2 کارشناسی ارشد 21 حسین عباسی نژاد هرهفته شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:15) 1398/10/30 (10:00 - 12:00)
اقتصاد انرژی و محیط زیست 4405022 2 کارشناسی ارشد 21 سجاد برخورداری دورباش هرهفته شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 10:45) 1398/10/23 (10:00 - 12:00)
اقتصاد خرد 4401324 3 کارشناسی ارشد 21 محمدحسین دهقانی فیروز آبادی هرهفته شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:15) 1398/10/21 (10:00 - 12:00)
اقتصاد خرد 4401324 3 کارشناسی ارشد 23 جعفر عبادی هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:15) 1398/10/21 (13:00 - 15:00)
اقتصاد خرد 4401324 3 کارشناسی ارشد 22 قهرمان عبدلی | هرهفته سه شنبه (09:30 - 10:45) 1398/10/21 (10:00 - 12:00)
اقتصاد خرد 4401324 3 کارشناسی ارشد 25 وحید ماجد هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:15) 1398/10/21 (08:00 - 10:00)
اقتصاد خرد 4401324 3 کارشناسی ارشد 24 فرهاد رهبر هرهفته شنبه (16:30 - 17:45) | هرهفته دو شنبه (16:30 - 17:45) 1398/10/21 (08:00 - 10:00)
اصول علم اقتصاد 4401395 3 کارشناسی 01 تیمور رحمانی هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:15) 1398/10/30 (10:00 - 12:00)
اقتصاد کلان پیشرفته 1 4401065 3 دکتری اقتصاد اجتماعی، نهادی 20 تیمور رحمانی هرهفته شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 10:45) 1398/10/29 (13:00 - 15:00)
اقتصاد خرد پیشرفته 1 4401038 3 دکتری اقتصاد اجتماعی، نهادی 20 محمدحسین دهقانی فیروز آبادی هرهفته شنبه (13:30 - 14:45) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 14:45) 1398/10/22 (13:00 - 15:00)
نظریه های پولی پیشرفته 2 4401419 2 دکتری اقتصاد اجتماعی، نهادی 20 علی سوری هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:15) 1398/11/02 (13:00 - 15:00)
اقتصاد بخش عمومی پیشرفته 2 4401425 2 دکتری اقتصاد اجتماعی، نهادی 20 الیاس نادران هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:15) 1398/10/21 (13:00 - 15:00)
اقتصادسنجی کاربردی 4401368 3 کارشناسی ارشد اقتصاد اجتماعی، نهادی 21 علیرضا اوریوئی هرهفته شنبه (15:00 - 16:15) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:15) 1398/10/25 (08:00 - 10:00)
اقتصادسنجی 4401367 3 کارشناسی ارشد اقتصاد اجتماعی، نهادی 23 علیرضا اوریوئی هرهفته یک شنبه (15:00 - 16:15) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 16:15) 1398/10/30 (10:00 - 12:00)
اقتصادسنجی 4401367 3 کارشناسی ارشد اقتصاد اجتماعی، نهادی 21 حسین عباسی نژاد هرهفته شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:15) 1398/10/30 (10:00 - 12:00)
اقتصادسنجی 4401048 3 کارشناسی اقتصاد اجتماعی، نهادی 01 سجاد برخورداری دورباش هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:15) 1398/10/22 (10:00 - 12:00)
اقتصادسنجی 4401367 3 کارشناسی ارشد اقتصاد اجتماعی، نهادی 22 محسن مهرآرا هرهفته شنبه (13:30 - 14:45) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 14:45) 1398/10/30 (10:00 - 12:00)
تئوری اقتصاد سنجی 1 4401415 2 دکتری اقتصاد اجتماعی، نهادی 20 حسین عباسی نژاد هرهفته شنبه (08:00 - 09:15) 1398/11/01 (13:00 - 15:00)
توسعه اقتصادی 4401157 3 کارشناسی اقتصاد اجتماعی، نهادی 01 محمود مشهدی احمد هرهفته شنبه (13:30 - 14:45) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 14:45) 1398/10/23 (10:00 - 12:00)
نمایش 1 - 20 از 397 نتیجه
از 20