دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 539 نتیجه
از 27
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
اقتصاد توسعه پیشرفته 2 4401507 3 کارشناسی ارشد 21 محمود مشهدی احمد | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:15) 1400/11/06 (08:00 - 10:00)
اقتصاد سنجی پیشرفته 2 4401483 3 کارشناسی ارشد 21 علیرضا اوریوئی هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:15) 1400/10/27 (08:00 - 10:00)
اقتصاد اسلامی پیشرفته 2 4403005 3 کارشناسی ارشد 21 ابوالقاسم توحیدی نیا هرهفته یک شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 10:45) 1400/11/04 (10:00 - 12:00)
اقتصاد سنجی مالی 4401486 3 کارشناسی ارشد 21 علی جدیدزاده هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:15) 1400/10/26 (13:00 - 15:00)
اقتصاد اسلامی 4401479 3 کارشناسی 01 ابوالقاسم توحیدی نیا هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:15) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:15) 1400/11/03 (13:00 - 15:00)
بازار سرمایه اسلامی 4401505 3 کارشناسی ارشد 21 ابوالقاسم توحیدی نیا | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:15) 1400/10/25 (13:00 - 15:00)
اقتصاد نیروی کار 4401494 3 کارشناسی ارشد 21 هما اصفهانیان | هرهفته سه شنبه (18:00 - 19:15) 1400/10/26 (13:00 - 15:00)
اصول علم اقتصاد 4401395 3 کارشناسی 01 تیمور رحمانی | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:15) 1400/10/28 (08:00 - 10:00)
اقتصاد سنجی پیشرفته 1 4401460 3 کارشناسی ارشد اقتصاد اسلامی،اجتماعی و نهادی 21 حسین عباسی نژاد | هرهفته دو شنبه (09:30 - 10:45) 1400/10/29 (08:00 - 10:00)
اقتصاد سنجی پیشرفته 1 4401460 3 کارشناسی ارشد اقتصاد اسلامی،اجتماعی و نهادی 25 علیرضا اوریوئی هرهفته یک شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 10:45) 1400/10/29 (10:00 - 12:00)
اقتصاد سنجی پیشرفته 1 4401460 3 کارشناسی ارشد اقتصاد اسلامی،اجتماعی و نهادی 22 محسن مهرآرا | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:15) 1400/10/29 (08:00 - 10:00)
اقتصاد کلان پیشرفته 1 4401065 3 دکتری اقتصاد اسلامی،اجتماعی و نهادی 25 کوثر یوسفی | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:15) 1400/11/02 (10:00 - 12:00)
اقتصاد کلان پیشرفته 1 4401065 3 دکتری اقتصاد اسلامی،اجتماعی و نهادی 22 سید مهدی ناجی اصفهانی هرهفته شنبه (08:00 - 09:15) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:15) 1400/11/02 (08:00 - 10:00)
اقتصاد کلان پیشرفته 1 4401065 3 دکتری اقتصاد اسلامی،اجتماعی و نهادی 20 تیمور رحمانی | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:15) 1400/11/02 (13:00 - 15:00)
اقتصاد کلان پیشرفته 2 4401066 3 کارشناسی ارشد اقتصاد اسلامی،اجتماعی و نهادی 21 عبدالناصر همتی هرهفته شنبه (15:00 - 16:15) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:15) 1400/10/27 (10:00 - 12:00)
اقتصاد خرد پیشرفته 1 4401038 3 دکتری اقتصاد اسلامی،اجتماعی و نهادی 22 وحید ماجد | هرهفته سه شنبه (15:00 - 16:15) 1400/10/25 (10:00 - 12:00)
اقتصاد خرد پیشرفته 1 4401038 3 دکتری اقتصاد اسلامی،اجتماعی و نهادی 20 علی جدیدزاده هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:15) | هرهفته یک شنبه (15:00 - 16:15) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:15) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 16:15) 1400/10/25 (13:00 - 15:00)
اقتصاد خرد پیشرفته 1 4401038 3 دکتری اقتصاد اسلامی،اجتماعی و نهادی 21 فرهاد رهبر | هرهفته دو شنبه (13:30 - 14:45) 1400/10/25 (08:00 - 10:00)
نظریه های پولی پیشرفته 2 4401419 2 دکتری اقتصاد اسلامی،اجتماعی و نهادی 20 علی سوری هرهفته دو شنبه (13:30 - 14:45) 1400/10/26 (13:00 - 15:00)
اقتصاد بخش عمومی پیشرفته 2 4401425 2 دکتری اقتصاد اسلامی،اجتماعی و نهادی 20 علیرضا اوریوئی هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:15) 1400/10/29 (13:00 - 15:00)
نمایش 1 - 20 از 539 نتیجه
از 27