دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 403 نتیجه
از 21
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
اقتصاد خرد 4401324 3 کارشناسی ارشد 21 علی جدیدزاده هرهفته شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 10:45) 1399/04/09 (10:00 - 12:00)
اقتصاد کلان پیشرفته 2 4401469 2 دکتری اقتصاد اجتماعی، نهادی 20 علی سوری | هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:15) 1399/04/07 (13:00 - 15:00)
اقتصاد خرد پیشرفته 2 4401468 2 دکتری اقتصاد اجتماعی، نهادی 20 قهرمان عبدلی هرهفته شنبه (11:00 - 12:15) 1399/04/14 (13:00 - 15:00)
نظریه های پولی پیشرفته 1 4401418 2 دکتری اقتصاد اجتماعی، نهادی 20 تیمور رحمانی هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:15) 1399/04/09 (13:00 - 15:00)
اقتصاد کشاورزی 4401061 3 کارشناسی اقتصاد اجتماعی، نهادی 01 فرهاد رهبر هرهفته شنبه (15:00 - 16:15) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:15) 1399/04/15 (13:00 - 15:00)
اقتصاد پویایی 4401392 3 کارشناسی ارشد اقتصاد اجتماعی، نهادی 21 فرخنده جبل عاملی هرهفته شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:15) 1399/04/10 (10:00 - 12:00)
اقتصادسنجی 4401048 3 کارشناسی اقتصاد اجتماعی، نهادی 01 سجاد برخورداری دورباش هرهفته شنبه (08:00 - 09:15) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:15) 1399/04/14 (10:00 - 12:00)
تئوری اقتصاد سنجی 2 4401416 2 دکتری اقتصاد اجتماعی، نهادی 20 محسن مهرآرا هرهفته یک شنبه (16:30 - 17:45) 1399/04/18 (13:00 - 15:00)
همگرایی اقتصادی و جهانی سازی 4401378 3 کارشناسی اقتصاد اجتماعی، نهادی 01 علیرضا رحیمی بروجردی هرهفته شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 10:45) 1399/04/15 (08:30 - 10:30)
روش شناسی اقتصاد 4401401 2 کارشناسی اقتصاد اجتماعی، نهادی 01 محمود مشهدی احمد هرهفته شنبه (15:00 - 16:15) 1399/04/16 (08:00 - 10:00)
برنامه ریزی اقتصادی 4401371 3 کارشناسی ارشد اقتصاد اجتماعی، نهادی 21 محمود مشهدی احمد هرهفته شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:15) 1399/04/14 (08:00 - 10:00)
برنامه ریزی اقتصادی 4401115 3 کارشناسی اقتصاد اجتماعی، نهادی 01 محمود مشهدی احمد هرهفته شنبه (13:30 - 14:45) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 14:45) 1399/04/17 (10:00 - 12:00)
اقتصاد ایران 4401021 3 کارشناسی اقتصاد اجتماعی، نهادی 01 حمید ابریشمی هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:15) 1399/04/09 (10:00 - 12:00)
اقتصاد کار و نیروی انسانی 4401060 3 کارشناسی اقتصاد اجتماعی، نهادی 01 هما اصفهانیان هرهفته شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 10:45) 1399/04/09 (08:00 - 10:00)
نظام های اقتصادی 4401304 3 کارشناسی اقتصاد اجتماعی، نهادی 01 حسن سبحانی هرهفته یک شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 10:45) 1399/04/09 (13:00 - 15:00)
اقتصاد آموزش 4401354 3 کارشناسی اقتصاد اجتماعی، نهادی 01 سجاد برخورداری دورباش هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:15) 1399/04/07 (08:00 - 10:00)
اقتصاد انرژی 4401019 3 کارشناسی ارشد اقتصاد اجتماعی، نهادی 21 سجاد برخورداری دورباش هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:15) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:15) 1399/04/07 (08:00 - 10:00)
اقتصاد محیط زیست 1 4405014 3 کارشناسی ارشد 21 وحید ماجد هرهفته یک شنبه (16:30 - 17:45) | هرهفته سه شنبه (16:30 - 17:45) 1399/04/14 (13:00 - 15:00)
اقتصاد مالی 1 4401421 2 دکتری اقتصاد اجتماعی، نهادی 20 علی سوری هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:15) 1399/04/16 (13:00 - 15:00)
اقتصاد مالی 4401397 3 کارشناسی ارشد اقتصاد اجتماعی، نهادی 21 محسن مهرآرا هرهفته شنبه (13:30 - 14:45) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 14:45) 1399/04/16 (10:00 - 12:00)
نمایش 1 - 20 از 403 نتیجه
از 21