دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 606 نتیجه
از 31
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
تجارت بین الملل 4401143 3 کارشناسی اقتصاد اسلامی،اجتماعی و نهادی 01 ابوالقاسم مهدوی مزده | هرهفته (08:00 - 09:15) -
اقتصاد توسعه پیشرفته 1 4401506 3 کارشناسی ارشد 21 علی طیب نیا هرهفته (08:00 - 09:15) | هرهفته (08:00 - 09:15) -
اقتصاد محیط زیست پیشرفته 1 4401509 3 کارشناسی ارشد 21 وحید ماجد هرهفته (09:30 - 10:45) | هرهفته (09:30 - 10:45) -
اقتصاد اسلامی پیشرفته 1 4403004 3 کارشناسی ارشد 21 ابوالقاسم توحیدی نیا هرهفته (09:30 - 10:45) | هرهفته (09:30 - 10:45) -
اقتصاد انرژی پیشرفته 4401508 3 کارشناسی ارشد 21 سجاد برخورداری دورباش هرهفته (09:30 - 10:45) | هرهفته (09:30 - 10:45) -
اقتصاد سنجی مالی 4401486 3 کارشناسی ارشد 21 محسن مهرآرا هرهفته (15:00 - 16:15) | هرهفته (15:00 - 16:15) -
نظریه بازی‌ها و کاربرد آن در اقتصاد 4401511 3 کارشناسی 01 محمدحسین دهقانی فیروز آبادی هرهفته (09:30 - 10:45) | هرهفته (09:30 - 10:45) -
بازار سرمایه اسلامی 4401505 3 کارشناسی ارشد 21 ابوالقاسم توحیدی نیا هرهفته (08:00 - 09:15) | هرهفته (08:00 - 09:15) -
شناخت محیط زیست و آلاینده های آن 4401455 3 کارشناسی ارشد 21 علیرضا نورپور هرهفته (18:00 - 19:15) | هرهفته (18:00 - 19:15) -
اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست 4401528 3 کارشناسی 01 علی جدیدزاده هرهفته (09:30 - 10:45) | هرهفته (09:30 - 10:45) -
اقتصاد نفت، پتروشیمی و بازارهای انرژی 4401482 3 کارشناسی ارشد 21 علی جدیدزاده هرهفته (11:00 - 12:15) | هرهفته (11:00 - 12:15) -
اقتصاد سنجی پیشرفته 1 4401460 3 کارشناسی ارشد اقتصاد اسلامی،اجتماعی و نهادی 21 حسین عباسی نژاد هرهفته (09:30 - 10:45) | هرهفته (09:30 - 10:45) -
اقتصاد کلان پیشرفته 1 4401065 3 دکتری اقتصاد اسلامی،اجتماعی و نهادی 21 ابوالقاسم مهدوی مزده هرهفته (11:00 - 12:15) | هرهفته (11:00 - 12:15) -
اقتصاد کلان پیشرفته 2 4401469 2 دکتری اقتصاد اسلامی،اجتماعی و نهادی 20 علی سوری هرهفته (11:00 - 12:15) -
اقتصاد کلان پیشرفته 2 4401469 2 دکتری اقتصاد اسلامی،اجتماعی و نهادی 20 سید مهدی ناجی اصفهانی هرهفته (11:00 - 12:15) -
اقتصاد کلان پیشرفته 2 4401066 3 کارشناسی ارشد اقتصاد اسلامی،اجتماعی و نهادی 22 تیمور رحمانی هرهفته (09:30 - 10:45) | هرهفته (09:30 - 10:45) -
اقتصاد کلان پیشرفته 2 4401066 3 کارشناسی ارشد اقتصاد اسلامی،اجتماعی و نهادی 21 عبدالناصر همتی هرهفته (09:30 - 10:45) | هرهفته (09:30 - 10:45) -
اقتصاد خرد پیشرفته 1 4401038 3 دکتری اقتصاد اسلامی،اجتماعی و نهادی 21 فرهاد رهبر هرهفته (13:30 - 14:45) | هرهفته (13:30 - 14:45) -
اقتصاد خرد پیشرفته 2 4401039 3 کارشناسی ارشد اقتصاد اسلامی،اجتماعی و نهادی 21 محمدحسین دهقانی فیروز آبادی هرهفته (11:00 - 12:15) | هرهفته (11:00 - 12:15) | هرهفته (09:30 - 10:45) -
اقتصاد خرد پیشرفته 2 4401468 2 دکتری اقتصاد اسلامی،اجتماعی و نهادی 20 قهرمان عبدلی هرهفته (09:30 - 10:45) -
نمایش 1 - 20 از 606 نتیجه
از 31