اعضای هیات علمی

پروفایل

  • مدیر دفتر امور شاهد و ایثارگر دانشکده اقتصاد 1394←1396

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی