اعضای هیات علمی

احمد فرجی دانا

احمد فرجی دانا،(بازنشسته)

دانشیار
دانشکده اقتصاد
صفحه رخ نما