اعضای هیات علمی

علی اکبر نیکواقبال نیک

علی اکبر نیکواقبال نیک،(بازنشسته)

دانشیار
دانشکده اقتصاد
صفحه رخ نما