اعضای هیات علمی

ابراهیم رزاقی

ابراهیم رزاقی،(بازنشسته)

دانشیار
دانشکده اقتصاد
صفحه رخ نما