اعضای هیات علمی

فرهاد رهبر

فرهاد رهبر

فرهاد رهبر    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 61118063
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

تحصیلاتفعالیت های اجراییکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
سولماز افتحی فر بررسی تاثیر مصرف انرژی گاز و برق بر روی رشد اقتصادی و آلودگی با رویکرد ardl کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/24
محمد اقارضی درمنی بررسی اثر بهبود محیط کسب و کار بر جذب fdi در کشورهای منتخب کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/10
میثم امیری اقتصاد رفتاری و بینش سیاستگذاری عمومی دکتری دانلود 1392/12/25
هادی امیری اثر محیط نهادی بر قدرت مالیات ستانی دولت دکتری دانلود 1386/10/25
رضا امرایی The impact of reforming government’s revenue system on rehabilitation of the Iran’s economy کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/10
میثم بیدابادی بررسی امکان جایگزینی گاز طبیعی به جای سوختهای عمده بخش حمل و نقل کارشناسی ارشد دانلود 1387/05/05
محمد جواد بربری تاثیر محیط نهادی بر وضعیت اقتصادی مهاجرین افغانی در ایران(مطالعه موردی شهرستان ورامین) کارشناسی ارشد دانلود 1384/10/26
علی بعیدی مفردنیا ارائه مدل خط مشی گذاری نظارت بر تجارت فرامرزی دکتری دانلود 1397/07/04
نجمه بهرامی زاده تخمین تابع تقاضای داروهای گیاهی - مطالعه موردی ایران (1385-1376) کارشناسی ارشد دانلود 1387/05/27
سیدمحمدمهدی بهشتی نژاد Future study of capital market role in I.R.I national economy in 1414 vision دکتری دانلود 1397/07/03
الهام جزینی درچه بررسی تاثیر مالیاتهای مستقیم بر نرخ رشد سرمایه گذاری در ایران طی دوره 85-52 کارشناسی ارشد دانلود 1387/07/04
امیر جهانی ثانی کاهش مصرف انرژی با رویکرد علوم شناختی کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/30
فرزانه چهاربند The Explanation of the Rent Producing Channels in the Function of the Banking System of Iran Using the Political Economy Approach دکتری دانلود 1396/06/28
مهدی حسن جانی بهبود عملکرد دولت در توسعه خوشه های صنعتی (مطالعه موردی خوشه قطعات خودروی تبریز ) کارشناسی ارشد دانلود 1387/04/29
امیرحسین رهبر Developing a Resistance Economy Model at the Industry Level (Case Study: Petrochemical Industry and Its Downstream Industries) دکتری دانلود 1396/10/24
رضا زمانی تحلیل رفتار اوپک و منافع بلند مدت عضویت ایران در آن کارشناسی ارشد دانلود 1385
مصطفی سرگلزایی بررسی اثرات سیاست مالی دولت بر روی فقر طی دوره 1386-1348 کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/14
مصطفی سرگلزایی The effects of credit and bank risk on economic activity in a dynamic stochastic general equilibrium model for the IRAN دکتری دانلود 1393/11/01
مجید سروش بهینه یابی برداشت از معدن های سنگ پا در نکوداشت محیط زیستی، رهیافت نظریه ی بازیها کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/20
محمد هادی سلیمی زاده راهبرد امنیت غذایی در اقتصاد ایران و خودکفایی در تولید غذای اساسی کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/29
احسان سلیمی سودرجانی نقش سیاستهای پولی و مالی و صندوق توسعه ملی در کاهش اثرات بیماری هلندی در اقتصاد ایران با رویکرد DSGE دکتری دانلود 1394/11/27
الهام شرفیان Pathology of the Banking system with approach of restoring its role in financing Iran’s Economy Growth کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/05
سمیه شکروی بررسی بهره‌وری صنایع نساجی ( مطالعه موردی ایران) کارشناسی ارشد دانلود 1384
محمدرضا شکوهی تبیین ترتیبات قراردادی در شرکت ملی نفت ایران دکتری دانلود 1391/02/12
حسن صدیقی بررسی اثر سیاستهای مالیاتی بر حجم اقتصاد زیرزمینی در ایران ( 1382-1351) کارشناسی ارشد دانلود 1385
علیرضا عابدینی The relation between economic freedom and financial corruption: Comparison of developed and developing countries کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/25
محمدرضا عابدین مقانکی برآورد توابع تقاضای واردات ایران ازپنج کشور صنعتی جهان (با تاکید بر آلمان) با استفاده از سیستم تقاضای تقریبًا ایده آل طی سالهای 76-1338 کارشناسی ارشد دانلود 1377
گیلدا عبدلی سرمایه گذاری در شهرکهای صنعتی ایران (با تاکید بر استان تهران) دکتری دانلود 1385/05/22
عاطفه غلامی Investigating the Effect of State Administration System Sector on Corruption Control کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/20
سعید غلامی نتاج امیری بررسی مقایسه ای خط فقر در مناطق شهری استان مازندران و کشور کارشناسی ارشد دانلود 1377
عطیه یگانلو عوامل موثر بر فقر در دیدگاه اقتصاد رفتاری کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/31
مهدی محمودرباطی تخمین تابع تقاضای نفت منطقه خلیج فارس کارشناسی ارشد دانلود 1386/07/10
حسین میرزایی گرکانی بررسی ارتباط میان فساد و درآمدهای مالیاتی در کشورهای نفتی (کشورهای منتخب) کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/29
حسین میرشجاعیان حسینی ارزیابی نقش بخش عمومی در توسعه اقتصادی منطقه ای ایران دکتری دانلود 1390/07/28
رضا معماریان محاسبه کارایی فنی و بررسی تغییرات بهره‌وری در صنایع غذایی کارشناسی ارشد دانلود 1383
وحید مهربانی بررسی اقتصادی تصمیم سازی در چرخه ی زندگی خانوار دکتری دانلود 1391/08/16
حکیمه موسوی بررسی تاثیر بخش کشاورزی بر روی ثبات رشد اقتصادی کارشناسی ارشد دانلود 1386
علی یوسفی ارزیابی اقتصادی و دورنمای اتحادیه ی کشورهای صادر کننده ی گاز طبیعی کارشناسی ارشد دانلود 1384
سلیمی سودرجانی احسان نقش سیاستهای پولی و مالی و صندوق توسعه ملی در کاهش اثرات بیماری هلندی در اقتصاد ایران با رویکرد DSGE
حبیب اله آراسته بکارگیری هوش مصنوعی در نظارت بر تجارت خارجی (مطالعه موردی ج.ا.ا) دکتری دانلود 1393/12/18
فاطمه السادات آزادی تحلیل هزینه- فایده ساخت نیروگاه بادی با تأکید بر روش BOT مطالعه موردی: نیروگاه بینالود کارشناسی ارشد دانلود 1390/04/20
مونا الهیاری شناسایی عوامل موثر بر کارآفرینی فناورانه در شرکت های کوچک و متوسط نانوفناور فعال در صنایع غذایی ایران (مورد مطالعه: شرکت های نانو فناور صنایع غذایی) کارشناسی ارشد دانلود 1392/12/25
جزینی درچه الهام بررسی تاثیر مالیاتهای مستقیم بر نرخ رشد سرمایه گذاری در ایران طی دوره 85-52 کارشناسی ارشد
پرهام فر امیرمحمد پیشگیری وضعی از قاچاق گمرکی در سیاست جنایی ایران با رویکرد به اسناد بین المللی دکتری
علیرضا امینی خاکی بررسی اقتصادی کشت پنبه در منطقه گرگان و گنبد کارشناسی ارشد دانلود 1377
سعید بنی جمالی تحلیل هزینه و فایده بزرگراه قم - کاشان از نظر اقتصادی کارشناسی ارشد دانلود 1378
امیرمحمد پرهام فر پیشگیری وضعی از قاچاق گمرکی در سیاست جنایی ایران با رویکرد به اسناد بین المللی دکتری دانلود 1393/10/25
محمدصالح پناهی اثرات مدیریت ریسک های نرخ بهره و نقدینگی بر سود آوری بانک کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/06
محمدرضا تورانی بررسی ترکیب مواد پروتئین حیوانی در سبد مصرفی خانوار با استفاده از مولهای پویا (با تاکید بر ایران) طی سالهای 75-1347 کارشناسی ارشد دانلود 1377
عباس جعفرلو بررسی جرم شناختی پیشگیری از تقلب مالیاتی در بانک ها کارشناسی ارشد دانلود 1391/12/23
حدیث جهانشاهی اثر سرمایه گذاری خارجی بر رشد ارزش افزوده بخش صنعت کارشناسی ارشد دانلود 1388/05/20
آراسته حبیب اله بکارگیری هوش مصنوعی در نظارت بر تجارت خارجی (مطالعه موردی ج.ا.ا)
جهانشاهی حدیث اثر سرمایه گذاری خارجی بر رشد ارزش افزوده بخش صنعت کارشناسی ارشد
شهرام حیدریان سامانی بررسی اثرات درآمدی وهزینه ای افزایش قیمت حاملهای انرژی بربودجه خانوار ازطریق جدول داده - ستانده کارشناسی ارشد دانلود 1379
صدیقی حسن بررسی اثر سیاستهای مالیاتی بر حجم اقتصاد زیرزمینی در ایران ( 1382-1351) کارشناسی ارشد
محمد سعید حسین اثرات تشکیل اتحادیه جدیدی از تولیدکنندگان در بازار نفت کارشناسی ارشد
میرشجاعیان حسینی حسین ارزیابی نقش بخش عمومی در توسعه اقتصادی منطقه ای ایران
کوهی قولقاسم حکیمه مدل شناسایی اقشار آسیب پذیر جامعه برای دریافت یارانه ) مطالعه موردی ایران ( کارشناسی ارشد
موسوی حکیمه بررسی تاثیر بخش کشاورزی بر روی ثبات رشد اقتصادی کارشناسی ارشد
مسعود خانی جوی‌اباد بررسی اثرات متعادل سازی مصرف برق برکارایی تولید و عرضه برق کارشناسی ارشد دانلود 1384
عمویی داود بررسی رابطه اعتبارات بانکی با تولید بخشهای اقتصادی (صنعت خدمات کشا ورزی ) کارشناسی ارشد
پانیذ دنیاداری Energy productivity Shocks, Value Added And Carbon Emissions Relationship, A Var Approach کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/01
منصوره رام مقایسه ارزیابی صادرات گاز از طریق خط لوله وال ان جی با صادرات فرآورده های پتروشیمی کارشناسی ارشد دانلود 1386
شهریاری ربابه تحلیل هزینه - فایده آموزش عالی دولتی ایران (درشش گروه آموزشی) کارشناسی ارشد
گنجی ریحانه بررسی اثر و اهمیت شاخص ریسک کشورها بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی کارشناسی ارشد
زمانی رضا تحلیل رفتار اوپک و منافع بلند مدت عضویت ایران در آن کارشناسی ارشد
معماریان رضا محاسبه کارایی فنی و بررسی تغییرات بهره‌وری در صنایع غذایی کارشناسی ارشد
وظیفه دولت آبادی رضا شناسایی عوامل کلیدی موفقیت کارآفرینی فناورانه سازمانی در شرکت های نانوفناور فعال ایران (مورد مطالعه: کریدور فناوری نانو) کارشناسی ارشد
مبینا رضایی The impact of bank credit on economic growth in Iran کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/24
مجید رضائی برآورد سیستمی تقاضای حاملهای اصلی انرژی در بخش خانگی کارشناسی ارشد دانلود 1378
علیرضا رفیعی نهاد نظام بهره برداری از عوامل تولید، ماشینی شدن و "سازگاری" سیاست ها در فرآیند توسعه اقتصاد گندم ایران: با تاکید بر روش شناسی نظریه تبیین میردال در باره پدیده توسعه یافتگی اقتصادی کارشناسی ارشد دانلود 1384
زهره زعفرانی بهروز مطالعه کاربرد کسب و کار الکترونیکی در حوزه سلامت(سلامت الکترونیکی) در ایران کارشناسی ارشد دانلود 1388/12/02
گل محمدیان زینب تحلیل بازار پلی اتیلن و راه کارهای اقتصادی بهبود جایگاه ایران در بازار جهانی کارشناسی ارشد
زعفرانی بهروز زهره مطالعه کاربرد کسب و کار الکترونیکی در حوزه سلامت(سلامت الکترونیکی) در ایران کارشناسی ارشد
قانعی سجاد تعیین میزان تاثیر معافیت های مالیاتی مناطق آزاد ایران بر جذب سرمایه گذاری کارشناسی ارشد
بنی جمالی سعید تحلیل هزینه و فایده بزرگراه قم - کاشان از نظر اقتصادی کارشناسی ارشد
غلامی نتاج امیری سعید بررسی مقایسه ای خط فقر در مناطق شهری استان مازندران و کشور کارشناسی ارشد
شکروی سمیه بررسی بهره‌وری صنایع نساجی ( مطالعه موردی ایران) کارشناسی ارشد
محمدی شقایق شناسایی عوامل کلیدی موفقیت در فرآیند کارآفرینی فناورانه در حوزه‌‌ی خدمات معلولان (مورد مطالعه: مدیریت شهری تهران) کارشناسی ارشد
مدنی شیما برآورد ارزش کل اقتصادی اکوسیستم آبسنگ‌ مرجانی خلیج فارس با تاکید بر ارزش‌های زیست‌محیطی و رویکرد نوین در تعیین ارزش حفاظتی (مطالعه موردی جزیره کیش)
ربابه شهریاری تحلیل هزینه - فایده آموزش عالی دولتی ایران (درشش گروه آموزشی) کارشناسی ارشد دانلود 1377
حیدریان سامانی شهرام بررسی اثرات درآمدی وهزینه ای افزایش قیمت حاملهای انرژی بربودجه خانوار ازطریق جدول داده - ستانده کارشناسی ارشد
فاطمه عامری Explaining the Role of Finance Methods in Housing Sector: Case Study of Iran کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/13
جعفرلو عباس بررسی جرم شناختی پیشگیری از تقلب مالیاتی در بانک ها کارشناسی ارشد
نصرت الله عباس زاده ارزش اقتصادی امنیت عرضه برق در ایران مطالعه موردی بخش خانگی دکتری دانلود 1391/07/04
یگانلو عطیه عوامل موثر بر فقر در دیدگاه اقتصاد رفتاری کارشناسی ارشد
یوسفی علی ارزیابی اقتصادی و دورنمای اتحادیه ی کشورهای صادر کننده ی گاز طبیعی کارشناسی ارشد
امینی خاکی علیرضا بررسی اقتصادی کشت پنبه در منطقه گرگان و گنبد کارشناسی ارشد
رفیعی علیرضا نهاد نظام بهره برداری از عوامل تولید، ماشینی شدن و "سازگاری" سیاست ها در فرآیند توسعه اقتصاد گندم ایران: با تاکید بر روش شناسی نظریه تبیین میردال در باره پدیده توسعه یافتگی اقتصادی کارشناسی ارشد
داود عمویی بررسی رابطه اعتبارات بانکی با تولید بخشهای اقتصادی (صنعت خدمات کشا ورزی ) کارشناسی ارشد دانلود 1375
عامری فاطمه Explaining the Role of Finance Methods in Housing Sector: Case Study of Iran کارشناسی ارشد
آزادی فاطمه السادات تحلیل هزینه- فایده ساخت نیروگاه بادی با تأکید بر روش BOT مطالعه موردی: نیروگاه بینالود کارشناسی ارشد
محمدرضا فرزانگان جایگاه ایران در منابع انرژی دریای خزر کارشناسی ارشد دانلود 1381
ناصری فرزانه بررسی رابطه بین توزیع درآمد و پس انداز بخش خصوصی در ایران طی دوره 1384-1347 کارشناسی ارشد
مجید فلاحی نیا بررسی رابطه بین ترکیب مخارج دولت و مصرف بخشی خصوصی- مورد ایران کارشناسی ارشد دانلود 1384
مهدی فولادی امکان سنجی و تبعات امنیتی- اقتصادی تبدیل ایران به منطقه آزاد انرژی دکتری دانلود 1392/11/01
سجاد قانعی Determining the Impact of Tax exemptions on Investment in Iranian Free Zones کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/11
هادی قهرمانی ساعتلو Determine the Optimal Price of Electricity: Case Study of Islamic Republic of Iran (Company of Tavanir) کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/18
میرکریمی کامبیز بررسی عوامل موثر بر بهره وری صنایع شیمیایی و نفت استان تهران کارشناسی ارشد
حکیمه کوهی قولقاسم مدل شناسایی اقشار آسیب پذیر جامعه برای دریافت یارانه ) مطالعه موردی ایران ( کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/12
عبدلی گیلدا سرمایه گذاری در شهرکهای صنعتی ایران (با تاکید بر استان تهران)
زینب گل محمدیان تحلیل بازار پلی اتیلن و راه کارهای اقتصادی بهبود جایگاه ایران در بازار جهانی کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/13
ریحانه گنجی بررسی اثر و اهمیت شاخص ریسک کشورها بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی کارشناسی ارشد دانلود 1385/07/05
بیدابادی میثم بررسی امکان جایگزینی گاز طبیعی به جای سوختهای عمده بخش حمل و نقل کارشناسی ارشد
رضائی مجید برآورد سیستمی تقاضای حاملهای اصلی انرژی در بخش خانگی کارشناسی ارشد
سروش مجید بهینه یابی برداشت از معدن های سنگ پا در نکوداشت محیط زیستی، رهیافت نظریه ی بازیها کارشناسی ارشد
فلاحی نیا مجید بررسی رابطه بین ترکیب مخارج دولت و مصرف بخشی خصوصی- مورد ایران کارشناسی ارشد
شقایق محمدی شناسایی عوامل کلیدی موفقیت در فرآیند کارآفرینی فناورانه در حوزه‌‌ی خدمات معلولان (مورد مطالعه: مدیریت شهری تهران) کارشناسی ارشد دانلود 1392/12/19
بربری محمد جواد تاثیر محیط نهادی بر وضعیت اقتصادی مهاجرین افغانی در ایران(مطالعه موردی شهرستان ورامین) کارشناسی ارشد
تورانی محمدرضا بررسی ترکیب مواد پروتئین حیوانی در سبد مصرفی خانوار با استفاده از مولهای پویا (با تاکید بر ایران) طی سالهای 75-1347 کارشناسی ارشد
شکوهی محمدرضا تبیین ترتیبات قراردادی در شرکت ملی نفت ایران
عابدین مقانکی محمدرضا برآورد توابع تقاضای واردات ایران ازپنج کشور صنعتی جهان (با تاکید بر آلمان) با استفاده از سیستم تقاضای تقریبًا ایده آل طی سالهای 76-1338 کارشناسی ارشد
فرزانگان محمدرضا جایگاه ایران در منابع انرژی دریای خزر کارشناسی ارشد
حسین محمد سعید اثرات تشکیل اتحادیه جدیدی از تولیدکنندگان در بازار نفت کارشناسی ارشد دانلود 1378
پناهی محمدصالح اثرات مدیریت ریسک های نرخ بهره و نقدینگی بر سود آوری بانک کارشناسی ارشد
هاشمی کرویی محمد مهدی تحلیل هزینه فایده صادرات گاز به عراق کارشناسی ارشد
سلیمی زاده محمد هادی راهبرد امنیت غذایی در اقتصاد ایران و خودکفایی در تولید غذای اساسی کارشناسی ارشد
شیما مدنی برآورد ارزش کل اقتصادی اکوسیستم آبسنگ‌ مرجانی خلیج فارس با تاکید بر ارزش‌های زیست‌محیطی و رویکرد نوین در تعیین ارزش حفاظتی (مطالعه موردی جزیره کیش) دکتری دانلود 1389/12/17
مریم مراغه چی تحلیل هزینه - فایده طرح جمع آوری، انتقال و تصفیه فاضلاب شهر مجن کارشناسی ارشد دانلود 1387/05/28
کامبیز میرکریمی بررسی عوامل موثر بر بهره وری صنایع شیمیایی و نفت استان تهران کارشناسی ارشد دانلود 1376
مراغه چی مریم تحلیل هزینه - فایده طرح جمع آوری، انتقال و تصفیه فاضلاب شهر مجن کارشناسی ارشد
خانی جوی‌اباد مسعود بررسی اثرات متعادل سازی مصرف برق برکارایی تولید و عرضه برق کارشناسی ارشد
سرگلزایی مصطفی بررسی اثرات سیاست مالی دولت بر روی فقر طی دوره 1386-1348 کارشناسی ارشد
سرگلزایی مصطفی The effects of credit and bank risk on economic activity in a dynamic stochastic general equilibrium model for the IRAN دکتری
نباتی نژاد مصطفی شناسایی نقش راه اندازی واحد تحقیق و توسعه بر عملکرد کارگاه های فعال در صنعت فرش دستباف اصفهان کارشناسی ارشد
رام منصوره مقایسه ارزیابی صادرات گاز از طریق خط لوله وال ان جی با صادرات فرآورده های پتروشیمی کارشناسی ارشد
مریم منظم نواب بررسی چگونگی ارتقاء بهره‌وری منابع تولید در بخش کشاورزی با تأکید بر آموزه‌های اسلامی کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/17
حسن جانی مهدی بهبود عملکرد دولت در توسعه خوشه های صنعتی (مطالعه موردی خوشه قطعات خودروی تبریز ) کارشناسی ارشد
فولادی مهدی امکان سنجی و تبعات امنیتی- اقتصادی تبدیل ایران به منطقه آزاد انرژی دکتری
محمودرباطی مهدی تخمین تابع تقاضای نفت منطقه خلیج فارس کارشناسی ارشد
الهیاری مونا شناسایی عوامل موثر بر کارآفرینی فناورانه در شرکت های کوچک و متوسط نانوفناور فعال در صنایع غذایی ایران (مورد مطالعه: شرکت های نانو فناور صنایع غذایی) کارشناسی ارشد
عیسی نیازی ارائه مدلی برای سناریو نویسی بهای نفت خام بر اساس شناسایی عوامل کلیدی و تجزیه و تحلیل فعل و انفعالات بازیگران دکتری دانلود 1397/01/18
فرزانه ناصری بررسی رابطه بین توزیع درآمد و پس انداز بخش خصوصی در ایران طی دوره 1384-1347 کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/27
مصطفی نباتی نژاد شناسایی نقش راه اندازی واحد تحقیق و توسعه بر عملکرد کارگاه های فعال در صنعت فرش دستباف اصفهان کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/30
بهرامی زاده نجمه تخمین تابع تقاضای داروهای گیاهی - مطالعه موردی ایران (1385-1376) کارشناسی ارشد
عباس زاده نصرت الله ارزش اقتصادی امنیت عرضه برق در ایران مطالعه موردی بخش خانگی
امیری هادی اثر محیط نهادی بر قدرت مالیات ستانی دولت دکتری
قهرمانی ساعتلو هادی تعیین قیمت بهینه برق: مطالعه موردی جمهوری اسلامی ایران (شرکت توانیر) کارشناسی ارشد
محمد مهدی هاشمی کرویی تحلیل هزینه فایده صادرات گاز به عراق کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/30
مهربانی وحید بررسی اقتصادی تصمیم سازی در چرخه ی زندگی خانوار
ورهرامی ویدا بررسی تامین مالی قراردادهای فراساحلی گاز، توام با ریسک (مورد مطالعه: میدان گازی پارس جنوبی)
ویدا ورهرامی بررسی تامین مالی قراردادهای فراساحلی گاز، توام با ریسک (مورد مطالعه: میدان گازی پارس جنوبی) دکتری دانلود 1392/08/29
رضا وظیفه دولت آبادی شناسایی عوامل کلیدی موفقیت کارآفرینی فناورانه سازمانی در شرکت های نانوفناور فعال ایران (مورد مطالعه: کریدور فناوری نانو) کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/30
نام درس
 
نمایش 15 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اقتصاد خرد پیشرفته 4401406 3 24 هرهفته شنبه (16:30 - 17:45) | هرهفته دو شنبه (16:30 - 17:45) 1398/10/21 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
اقتصاد خرد 4402002 4 24 هرهفته شنبه (16:30 - 17:45) | هرهفته دو شنبه (16:30 - 17:45) 1398/10/21 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
اقتصاد خرد 4401233 3 24 هرهفته شنبه (16:30 - 17:45) | هرهفته دو شنبه (16:30 - 17:45) 1398/10/21 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
اقتصاد بخش عمومی 1 4401024 3 01 هرهفته شنبه (15:00 - 16:15) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:15) 1398/10/29 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
اقتصاد کشاورزی 4401061 3 01 | هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:15) 1398/04/02 (13:00 - 15:00) ترم دوم 1397
اقتصاد خرد 4401233 3 21 هرهفته شنبه (16:30 - 17:45) | هرهفته شنبه (15:00 - 16:30) | هرهفته دو شنبه (16:30 - 17:45) 1397/10/22 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
اقتصاد بخش عمومی 1 4401024 3 01 هرهفته شنبه (15:30 - 16:15) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 16:15) 1397/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
اقتصاد کشاورزی 4401061 3 01 هرهفته شنبه (15:30 - 16:45) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 16:45) 1397/04/06 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
اقتصاد خرد 4402002 4 21 هرهفته شنبه (16:30 - 18:30) | هرهفته دو شنبه (16:30 - 18:30) 1397/03/29 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
اقتصاد خرد 4402002 4 22 هرهفته شنبه (17:00 - 19:00) | هرهفته دو شنبه (17:00 - 19:00) 1396/10/23 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
اقتصاد خرد 4401233 3 22 هرهفته شنبه (17:00 - 19:00) | هرهفته دو شنبه (17:00 - 19:00) 1396/10/23 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
اقتصاد بخش عمومی 1 4401024 3 02 هرهفته شنبه (15:30 - 16:45) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 16:45) 1396/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
اقتصاد خرد 1 4401043 4 24 هرهفته شنبه (17:00 - 19:00) | هرهفته یک شنبه (17:00 - 19:00) 1395/10/18 | 13:00 - 15:00 ترم اول 1395
اقتصاد خرد 4401233 3 24 هرهفته شنبه (17:00 - 19:00) | هرهفته یک شنبه (17:00 - 19:00) 1395/10/18 | 13:00 - 15:00 ترم اول 1395
اقتصاد بخش عمومی 1 4401024 3 02 هرهفته شنبه (15:30 - 16:45) | هرهفته یک شنبه (15:30 - 16:45) 1395/10/26 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1395
نمایش 15 نتیجه
از 1