اعضای هیات علمی

فرهاد رهبر

فرهاد رهبر

مرتبه علمی : استاد
 • عضویت هیات امنای سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت
 • عضویت کمیته ملی آموزش عالی وابسته به کمیسیون یونسکو
دانشکده اقتصاد
اقتصاد کاربردی
شماره تماس : 61118063
صفحه رخ نما
Scopus
 • 45 ارجاعات
 • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۸/۲۴

پروفایل

 • عضو کمیته هماهنگی شورای گسترش آموزش عالی (خاص دانشگاه پیام نور 1391←1393
 • عضو هیات علمی و صاحب نظر دانشگاهی در شورای سیاست گذاری و نظارت راهبردی پژوهش و فناوری در صنعت نفت 1390←1393
 • 4 سال عضویت هیات امنای مرکز مطالعات و همکاریهای علمی بین المللی 1389←1393
 • عضویت کمیته ملی آموزش عالی وابسته به کمیسیون یونسکو 1389←…
 • عضویت هیات امنای سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت 1389←…
 • رئیس دانشگاه تهران 1386←1389
 • معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 1384←1385
 • سرپرست دوره شبانه 1375←1378
 • سرپرست امور آموزشی 1375←1378

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، اقتصاد نظری

1377 ← 1379

M.S ، دانشگاه تهران ، اقتصاد نظری

1373 ← 1375

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، اقتصاد نظری

1356 ← 1364

کلمات کلیدی