اعضای هیات علمی

علی جدیدزاده

علی جدیدزاده،

استادیار
دانشکده اقتصاد
شماره تماس : 02161118083
صفحه رخ نما