اعضای هیات علمی

محسن حیدری

محسن حیدری،(بازنشسته)

مربی
دانشکده اقتصاد
صفحه رخ نما