اعضای هیات علمی

علیرضا اوریوئی

علیرضا اوریوئی،

استادیار
دانشکده اقتصاد
شماره تماس : 02161118072
صفحه رخ نما