اعضای هیات علمی

ابوالقاسم مهدوی مزده

ابوالقاسم مهدوی مزده،(بازنشسته)

دانشیار
  • نماینده وزارت علوم در کمیسیون مدیریت و بازرگانی شورای عالی عتف
دانشکده اقتصاد
اقتصاد نظری
شماره تماس : 8100
صفحه رخ نما

پروفایل

  • همکار مدعو گروه علوم انسانی فرهنگستان علوم 1397←1399
  • نماینده وزارت علوم در کمیسیون مدیریت و بازرگانی شورای عالی عتف 1394←…
  • رئیس دانشکده اقتصاد 1393←1396
  • مدیر گروه اقتصاد نظری 1391←1393

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، دانشگاه ایالتی کلرادو - آمریکا ، اقتصاد

1366 ← 1372

فعالیت های علمی