اعضای هیات علمی

ابوالقاسم مهدوی مزده

ابوالقاسم مهدوی مزده،(بازنشسته)

دانشیار
  • نماینده وزارت علوم در کمیسیون مدیریت و بازرگانی شورای عالی عتف
دانشکده اقتصاد
اقتصاد نظری
شماره تماس : 8100
صفحه رخ نما
نمایش 19 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تجارت بین الملل 4401143 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:15) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:15) 1399/10/27 (13:00 - 15:00) ترم اول 1399
مالیه بین الملل 4401268 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 09:15) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:15) 1399/04/10 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
تجارت بین الملل 4401143 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:15) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:15) 1398/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
اقتصاد کلان 4401234 3 25 هرهفته شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 10:45) 1398/10/28 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
اقتصاد کلان 4401071 4 21 | هرهفته دو شنبه (09:30 - 10:45) 1398/04/05 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
مالیه بین الملل 4401268 3 01 | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:15) 1398/03/28 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
اقتصاد کلان 4401234 3 22 | هرهفته دو شنبه (09:30 - 10:45) 1398/04/05 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
اقتصاد کلان 4401071 4 21 هرهفته شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 10:45) 1397/10/29 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
توسعه اقتصادی 2 4401428 2 20 هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:15) 1397/10/26 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
تجارت بین الملل 4401143 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:15) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:15) 1397/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
اقتصاد کلان 4401071 4 21 هرهفته شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:15) 1397/04/09 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
توسعه اقتصادی 1 4401427 2 20 هرهفته سه شنبه (09:30 - 10:45) 1397/04/04 (13:00 - 15:00) ترم دوم 1396
مالیه بین الملل 4401268 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:15) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:15) 1397/03/29 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
اقتصاد کلان 4401071 4 24 هرهفته شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:15) 1396/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
تجارت بین الملل 4401143 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:15) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:15) 1396/11/01 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
اقتصاد کلان 4401234 3 24 هرهفته شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:15) 1396/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
اقتصاد کلان 4401071 4 25 هرهفته شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:15) 1395/10/25 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1395
توسعه اقتصادی 4401312 3 22 هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:15) 1395/10/29 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1395
تجارت بین الملل 4401143 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 09:15) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:15) 1395/10/18 | 13:00 - 15:00 ترم اول 1395
نمایش 19 نتیجه
از 1